Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

Generalităţi privind ADMITEREA 2020

Notă: Prin Hotărâre de  Guvern al Republicii Moldova Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău a fost reorganizat în Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

 • Admiterea în CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE(CEEF)/Colegiul Financiar-Bancar (CFBC) la programe de formare profesională  postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe bază de concurs și are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii e cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.
 • Studiile în CEEF/CFBC se organizează cu frecvenţă la zi pentru absolvenţii de gimnaziu cu durata studiilor de 4 ani.
 • Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.
 • Înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNAP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:
  MC=0,6 MNAP+0,4 MNEA

Se stabilesc următoarele discipline de profil la specialitățile:

 • administrarea aplicațiilor web și programarea și analiza produselor program: matematica, limba de instruire,  limba străină, informatica.
 • contabilitate; impozite și percepere fiscală; finanțe și asigurări; finanțe și bănci; planificarea și administrarea afacerilor: matematica, limba de instruire, limba străină, istorie.

Acte necesare:
• fișa de înscriere la concurs;
• copia buletinului de identitate;
• actul de studii, în original (cu anexa respectivă);
• certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii.
• 4 fotografii 3×4 cm, color;
• chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 1. copiii rămași fără ocrotire părintească;
 2. copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 3.  copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
 4. copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republica Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 5. copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 6. copiii de etnie romă;
 7. tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

Pentru această categorie de candidaţi se solictă suplimentar următoarele documente:

 1. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanței de judecată, pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească, în original;
 2. certificatul medical care atestă gradul de dizabilitate, în original;
 3. actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, sau certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli
 4. diplomele de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri, organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 5. certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în
 6. certificat despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 7. confirmarea apartenenţei la familii de romi.

Termenele pentru depunerea actelor
15 iulie – 3 august 2019.

Programul comisiei de admitere
• Luni-Vineri: 09:00-16:00;
• Sâmbăta: 09:00-12:00;
• Duminică: zi de odihnă.

De ce Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe (CEEF )/ Colegiul Financiar-Bancar (CFBC)?

CEEF/CFBC este prima instituţie de învăţământ mediu de specialitate/ profesional postsecundar, care a obţinut acreditarea.
CEEF/CFBC colaborează cu instituţii de învăţământ superior  şi profesional postsecundar din ţară şi de peste hotare.
CEEF/CFBC participă în diverse proiecte naționale și internaționale http://ceef.md/academic/proiecte/.
Admiterea în CEEF/CFBC are loc cu finanţarea din buget şi cu taxă de studii.
Avantaje şi oportunităţi pentru viitorii candidaţi la studii:

 1. CEEF/CFBC este o instituţie de învăţământ profesional postsecundar, care pune accent deosebit atât pe pregătirea de specialitate cât și pe studiereaTIC şi a limbilor străine aplicate în domeniu.
 2. Elevii au la dispoziţie:
 • laboratoare specializate cu tehnică de calcul performantă, conectate la Internet;
 • săli de studii bine amenajate;
 • bibliotecă, sală de lectura cu fond de carte de cca. 110 000 volume;
 • complex sportiv cu sală sportivă, terenuri de sport la aer liber;
 • condiţii sociale suficiente: cămine, cantină, serviciul medical, unitate comercială;
 1. Disciplinele sunt predate de profesori calificaţi, posesori de grade didactice și științifice.
  4. Posibilitatea obţinerii bursei de studii pentru elevii înmatriculaţi în bază de contract.
  5. Oportunităţi de dezvoltare extracurriculară: dansuri populare, grup etnofolcloric, secţii sportive etc.

I.P. CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE(CEEF)/Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău oferă instruire la următoarele specilități:

Contabilitate
Absolvenții specialității Contabilitate obțin calificarea contabil și desfășoară activități la entități de stat sau private în compartimentul financiar-contabil, în calitate de contabil, contabil-coordonator, șef adjunct secție sau departament.

Impozite și percepere fiscală
Absolvenții specialității Impozite și percepere fiscală obțin calificarea contabil și desfășoară activități la entități de stat sau private în compartimentul financiar-contabil, în calitate de contabil, inspector fiscal, inspector  organizarea încasărilor și transportarea valorilor, specialist în problemele perceperii fiscale, inspector-revizor, șef adjunct secție sau departament etc.

Finanțe și asigurări
Absolvenții specialității Finanțe și asigurări obțin calificarea broker în asigurări și desfășoară activități în cadrul societăților de asigurări și altor instituții financiare în calitate de broker în asigurări, agent de asigurare, agent de achiziții (broker mărfuri), funcționar economic, agent bursă, administrator financiar, agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) etc.

Finanțe și bănci
Absolvenții specialității Finanțe și bănci obțin calificarea ofițer operațiuni  financiar-bancare  și desfășoară  activități  în centrala băncii, în sucursale/agenții  sau în instituții financiare nebancare.

Planificarea și administrarea afacerilor
Absolvenții specialității Planificarea și administrarea afacerilor obțin calificarea tehnician planificareși desfășoară activități la entități de stat sau private în calitate de administrator al afacerilor mici și mijlocii, asistent manager, specialiști pentru activități ce țin de planificarea, colectarea, procesarea și prezentarea datelor cu caracter economic etc., sau poate iniția și gestiona propria afacere în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM).

Administrarea aplicațiilor web
Absolvenții specialității Administrarea aplicațiilor web obțin calificarea tehnician de site-uri web și desfășoară activități la entități economice în cadrul echipelor de dezvoltare și mentenanță a site-urilor și aplicațiilor Web.

Programarea și analiza produselor program

Absolvenții specialității Programarea și analiza produselor program obțin calificarea asistent programator și participă la elaborarea algoritmului programului, scrie/ codifică programe sau module de program, testează și implementează module de program/ programe/ aplicații, monitorizează folosirea corectă a programelor/ aplicațiilor de către beneficiari /utilizatori.

Forma şi durata studiilor: Programele de formare profesională tehnică postsecundară asigură pregătirea specialiştilor în conformitate cu nivelul 4 ISCED şi au durata de 4 ani – cu frecvenţă la zi – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale.

Studiile sunt organizate cu finanţare din buget şi cu  taxă de studii.
Programele de formare profesională tehnică postsecundară includ susținerea benevolă a examenului de bacalaureat la finele anului III şi finalizează cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă. Absolvenţilor CEEF/CFBC li se atribuie diploma de studii profesional-tehnice postsecundare.


Adresa:
Str. Miron Costin 26/2, Chişinău 2068, Moldova,
Tel. (373-22) 44-31-68 – anticamera,
(373-22) 44-31-95 – comisia de admitere, tel./fax:43-56-75

www.ceef.md
e-mail: web@ceef.md

Deplasarea:
T – 10, 11, A-19, 26, 28,47, 48, MB-110, 112, 119, 126, 127, 148, 162, staţia Miron Costin
T – 16, 21, 23, 24, A–5, MB – 105, 116, 117, 121, 123, 129, 155, 166, 184 staţia „Spitalul Sfîntă Treime” (nr.3)

Str. Miron Costin 26/2, Chişinău
Tel. 022 44-31-68 – anticamera,
022 44-31-95 – comisia de admitere