.

Universitatea Pedagogică de stat ”Ion Creangă” din Chișinău

upsc-sediu

Universitatea Pedagogică de stat ”Ion Creangă” din Chișinău, este unica instituţie de învăţământ superior de Stat cu profil pedagogic din Republica Moldova, acreditată prin Hotărârea Colegiului MET, seria AU, nr. 000123, din 23.08.2008.


Ciclul I, Licenţă

FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Limbi străine (Engleză); Limba engleză /i franceză/germană/ italiană/spaniolă; Limba franceză/ engleză/italiană/spaniolă/germană; Limba italiană / engleză; Limba germană şi engleză.

FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ
Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză/franceză; Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară; Pedagogie în învăţământul primar*; Pedagogie preşcolară*; Pedagogie socială*; Pedagogie**, Dans sportiv şi modern; Dans popular şi clasic; Informatică (profil pedagogic); Informatică (profil ştiinţe exacte); Matematică şi informatică.

FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE
Limba şi literatura română*; Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană; Limba şi literatura română şi engleză/ rusă/ bulgară (pentru alolingvi); Limba şi literatura rusă**; Limba şi literatura rusă şi engleză; Limba şi literatura română şi engleză (pentru cet. străini); Limba şi literatura rusă şi engleză (pentru cet. străini).
Istorie şi geografie; Geografie şi istorie; Istorie şi limba engleză; Istorie și Educaţie civică ; Geografie**; Istorie**; Educaţie civică**.

FACULTATEA ARTE PLASTICE ŞI DESIGN
Educaţie tehnologică*; Arta plastică*; Arta plastică şi educaţia tehnologică; Arte decorative; Pictură; Grafică; Design interior; Design vestimentar; Istoria şi teoria artelor.

FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞIPSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Psihologie; Psihopedagogie*; Asistenţă socială*; Psihopedagogie specială*.

CENTRUL FORMARE CONTINUĂ
Formare continuă la programele de studii oferite de universitate. Studii de recalificare.

Fără (*) studii cu frecvenţă la zi
* – studii cu frecvenţă şi frecvenţă redusă
** – studii cu frecvenţă redusă


Ciclul II, Masterat

FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Didactica limbii franceze/engleze/germane şi strategii de comunicare (90 cr.); Traducere şi interpretare (engl.) (90 cr.); Limba şi cultura engleză/ franceză (90 cr.).

FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ
Didactica învăţământului primar* (120 cr.); Management şi consiliere în învăţământul primar* (120 cr.); Metodologia educaţiei preşcolare (120 cr.); Management şi consiliere în educaţie preşcolară (90/120 cr.); Educaţie pentru carieră universitară (120 cr.); Consiliere şi educaţia familiei (120 cr); Pedagogia culturii emoţionale (90 cr.); Tehnologii informaţionale şi de comunicare în instruire (120 cr.); Tehnologii de creare a softurilor educaţionale (120 cr.); Matematică didactică (90 cr.);
Management şi didactica artei dansului* (120 cr.). Management educaţional (90 cr.); Leadership şi instruire (rom., engl.) (90 cr.); Managementul educaţional şi consilierea familiei (120

FACULTATEA FILOLOGIE
Educaţie lingvistică şi literară (90 cr.) ; Didactica disciplinelor filologice (120 cr.) ; Educaţie lingvistică şi deontologia comunicării (90 cr.) ; Educaţie literară şi artistică (90 cr.) ; Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (rom./rus./ engl.) (90 cr.) ; Didactica limbii române/ruse ca limbă nematernă/străină (90 cr.) ; Istorie şi teorie literară (90 cr.) ; Literatura română şi cultura europeană (90 cr.) .
•Didactica disciplinelor istorice (90 cr.). •Didactica educaţiei civice (90 cr.). •Istorie europeană comparată (120 cr.). •Patrimoniu istoric şi turism cultural (120 cr.).

FACULTATEA ARTE PLASTICE ŞI DESIGN
Pictură de şevalet (90 cr.); Pedagogia artelor plastice (90 cr.); Management în arte (90 cr.); Design grafic (90 cr.); Proiectarea artistică a interiorului (90 cr.); Prelucrarea artistică a materialelor (90 cr.); Modelarea artistică a costumului (90 cr.).

FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Logopedia (120 cr.); Activitatea psihoeducaţională de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic (120 cr.); Asistenţa psihosocială în sistemul legal (120 cr.); Psihodiagnostic şi intervenţii în diferite tipuri de organizaţii (120 cr.); Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului (120 cr.); Servicii sociale în domeniul sănătăţii populaţiei (120 cr.); Educaţia integrată şi terapia persoanelor cu CES (120 cr.).


ADRESA NOASTRĂ
or. Chişinău, str. Ion Creangă 1, MD-2069
Tel. (+373 22) 358336; 358302.
Fax 0 22 358336; 0 22 240284
E-mail: admitereupsc@gmail.com