Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Calitate, excelență și performanță! Medicina este cea mai nobilă artă

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este singura instituție care instruiește medici și farmaciști în Republica Moldova. A fost fondată în 1945 și a devenit una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, fiind bine recunoscută și peste hotare.

Procesul de instruire se desfășoară în 4 limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de peste 1000 de cadre profesoral-didactice și științifice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe), în cadrul următoarelor facultăți:

 • Medicină, la specialitățile:
  • Medicină (6 ani);
  • Medicină preventivă (6 ani);
  • Optometrie (4 ani);
  • Asistență medicală generală* (4 ani);
 • Stomatologie (5 ani);
 • Farmacie (5 ani).
  * o nouă ofertă educațională

Asistență medicală generală – un temei în dezvoltarea serviciilor de asistente medicale și moașe. Absolvenții acestei specialități vor asigura: asistență medicală primară cu accent pe prevenție; îngrijirea medicală și asistență în diagnosticare, inclusiv îngrijirea intensivă în spitale; reabilitarea și îngrijirea medico-socială a bolnavilor cronici și a persoanelor cu dizabilități; furnizarea de îngrijiri paliative pentru pacienții incurabili; educația pentru sănătate a populației; instruirea asistenților medicali și participare în activitatea științifică; educația publicului cu privire la metodele de asigurare a îngrijirilor pre-medicale și a metodelor de îngrijire a persoanelor bolnave și cu dizabilități ș.a.

Actualmente, la USMF „Nicolae Testemițanu” învață cca 6000 de studenţi și peste 1200 de rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 38 de ţări ale lumii.

Universitatea pune la dispoziția studenților: aule și săli de studiu bine amenajate, dotate cu echipamente tehnice performante; laboratoare de cercetare utilate modern; locuri de trai în cămine; cantine; complexuri sportive; zone gratuite Wi-Fi ș.a.

img_usmf1

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae Testemițanu” implementează metode moderne de formare a specialiștilor în conformitate cu standardele internaționale. Aici, începând cu anul II de studii, studenții obțin competenţe de comunicare cu pacienții şi își formează abilități medicale corecte cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

img_usmf3

Activitatea practică a mediciniștilor se desfășoară în 86 de clinici universitare, amplasate în instituțiile medicale republicane și municipale. De asemenea, tinerii sunt instruiți în: Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, Clinica Universitară Stomatologică, Centrul Stomatologic Universitar, Centrul Farmaceutic Universitar, Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale ș.a. Totodată, studenții au posibilitatea să efectueze stagii în universități și clinici medicale de peste hotare în cadrul a diverse programe internaționale de mobilitate academică.

img_usmf6

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) oferă servicii informaționale moderne și asigură condiții optime pentru studiu și cercetare. Beneficiarii au acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu sau în cele 3 săli de lectură, precum și acces la baze de date și programe interactive – în 5 centre de informare.

img_usmf5

Pe lângă posibilitatea de a face carte, mediciniștii se pot bucura din plin și de farmecul anilor de studenţie. În acest sens, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, culturale, sportive ș.a.

Pentru a cunoaște mai multe despre USMF „Nicolae Testemițanu”, vă invităm să accesați site-ul www.usmf.md și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/

Vă așteptăm la Ziua Ușilor Deschise
26 mai 2018 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău).


Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae Testemiţanu”, creat în anul 2013, implementează metode moderne de educaţie şi practici medicale bazate pe simulare. După gama de oferte în domeniul instruirii medicale şi complexitatea echipamentului didactic, CUSIM este unul dintre cele mai performante centre de simulare din regiunea Europei de Est, care vine să contribuie la sporirea calității actului medical şi creșterea siguranţei pacientului.

Aici, începând cu anul II de studii, studenții obțin competenţe şi abilități medicale corecte cu ajutorul diverselor metode de instruire prin simulare (pacient standardizat, simulatoare de fidelitate înaltă, mulaje, manechine, skilltrainers ș.a.) conform unui program bine stabilit, fără riscuri asupra pacientului.

Instruirea are loc în cadrul Departamentului Pacienţi Standardizaţi şi a celui de Simulare prin Fidelitate Înaltă, atât în baza programelor curriculare, cât şi a cursurilor extra-curriculare.

Programele pacienţi standardizaţi contribuie la formarea abilităţilor de comunicare cu pacientul, dezvoltarea deprinderilor de examinare fizică și  instrumentală a unui pacient real, precum și de interpretare a datelor obținute în vederea stabilirii unui diagnostic corect. Departamentul dispune de 20 de pacienţi standardizaţi (actori instruiţi) şi o bibliotecă bogată în scenarii tematice, iar activităţile se desfăşoară în 8 săli amenajate şi dotate cu instrumentarul necesar pentru examinare şi diagnostic.

În cadrul celui de-al doilea departament, instruirea este sistematizată în mai multe module (programe): Manopere medicale şi tehnici chirurgicale de bază, Medicină internă, Chirurgie, Anesteziologie şi reanimatologie, Urgenţe medicale, Mamă şi copil, Endoscopie, Imagistică.

Modalitatea de instruire practicată la CUSIM este complexă și inovativă, iar studenții care participă la cursuri manifestă un grad înalt de satisfacție.

Prin crearea Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală în Republica Moldova, USMF „Nicolae Testemiţanu” a devenit una dintre primele instituţii de învăţământ medical superior din regiunea Europei de Est care utilizează în programul său curricular metodologia modernă ca parte indispensabilă şi obligatorie în majoritatea domeniilor activității medicale.

 


BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ MEDICALĂ

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM) a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” reprezintă un centru modern de informare şi documentare de profil medical și farmaceutic.

Colecţia bibliotecii constituie circa 900 de mii de publicaţii: cărţi, reviste, teze de doctor, autoreferate, documente electronice etc., în diverse limbi: română, rusă, engleză, franceză, germană ș.a.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală pune la dispoziţia utilizatorilor o gamă largă de servicii şi produse informaţionale. În cadrul Bibliotecii activează trei săli de lectură cu o capacitate totală de 350 de locuri. Utilizatorii BȘM beneficiază de împrumut de documente didactice și stiințifice la domiciliu.

Anual, Biblioteca Științifică Medicală înregistrează peste 430 de mii de vizite, peste 580 de mii de împrumuturi de publicaţii, cca 11 mii de utilizatori, printre care: studenţi, rezidenţi, cadre profesoral-didactice, masteranzi, doctoranzi, secundari clinici, medici, asistenţi medicali şi alte categorii.

Biblioteca oferă  acces la o diversitate de resurse informaţionale electronice: baze de date, colecţii de cărţi şi reviste electronice, biblioteci virtuale, ghiduri și protocoale clinice, resurse axate pe medicina bazată pe dovezi etc. Pentru a facilita accesul utilizatorilor la resursele informaţionale electronice de profil medical şi farmaceutic, în Bibliotecă funcţionează trei centre de informare Infomedica, dotate cu peste 100 de computere conectate la Internet şi alt echipament tehnic (imprimante, scannere, aparate xerox, proiector).

Totodată, Biblioteca Ştiinţifică Medicală exercită şi funcţia de bibliotecă depozitară a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), având în structura sa Centrul de Informare şi Documentare al OMS, care are drept scop conservarea şi organizarea colecţiei de documente şi diseminarea informaţiei privind direcţiile de activitate ale acesteia, în rândul specialiştilor din domeniile: medicină, farmacie, sănătate publică.

În cadrul BȘM funcționează și Centrul de Informare Europeană (CIE), creat în baza unui Acord de colaborare între USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, cu scopul  de a promova valorile europene şi de a asigura accesul utilizatorilor la informaţii privind istoricul, instituţiile, valorile, politicile şi programele Uniunii Europene. CIE pune la dispoziţia celor interesaţi diverse publicaţii (cărţi, broşuri, ediţii periodice) şi resurse electronice pe subiecte europene.

Biblioteca deține o colecție valoroasă de carte rară şi veche, care a aparţinut medicului german Richard Koch. Colecţia numără 2628 de volume de medicină, biologie, fiziologie, istorie etc. Dintre acestea, 150 de exemplare sunt cărţi deosebit de rare, care datează din sec. XVI-XVIII, opere ale adevăratelor somităţi în medicină: Hippocrates, Ibn-Sina, Galenus, Paracelsus, Caelius ş.a. Cele 66 de volume din opera lui Voltaire, editate în timpul vieții autorului dau o valoare deosebită colecţiei.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” colaborează şi efectuează schimb de publicaţii cu bibliotecile universităţilor de medicină din România, Belarus, Lituania, Germania ş.a. Totodată, Biblioteca întreține relații de parteneriat cu 12 biblioteci medicale din Statul Carolina de Nord, SUA, beneficiind de un suport informaţional şi documentar considerabil în domeniul medicinei şi farmaciei. Partenerii americani au donat circa 23 de mii de cărţi şi reviste medicale în limba engleză, contribuind astfel la asigurarea informațională a proceselor de instruire, cercetare şi practică medicală. Graţie acestui parteneriat, utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale beneficiază de acces la articole științifice prin transferul electronic de documente, realizat prin intermediul platformei DOCLINE.

Între anii 2013 și 2016, Biblioteca Științifică Medicală a fost lider național în cadrul Proiectului Tempus – „Servicii informaționale moderne pentru studii de calitate”, care are drept scop îmbunătățirea calității studiilor superioare în Republica Moldova, inclusiv a celor medicale, prin lărgirea și diversificarea accesului la informație pentru întreaga comunitate academică. Implementarea acestui Proiect a contribuit la modernizarea serviciilor şi produselor bibliotecii, la dezvoltarea unei infrastructuri informaționale comune, generarea partajată a resurselor și asigurarea accesului la acestea în regim on-line. În rezultat, Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi noi produse informaţionale:

 • Catalogul on-line al BȘM – oferă acces la resursele informaționale din colecția Bibliotecii (http://libuniv.md/);
 • Catalogul partajat al şapte biblioteci universitare din Republica Moldova – asigură accesul la distanţă la colecţiile acestora. Accesul este asigurat prin intermediul platformei PRIMO, care reprezintă un instrument de regăsire a informaţiei în diverse resurse informaţionale, dintr-un singur punct de acces, indiferent de format sau locaţie (http://primo.libuniv.md/);
 • Repozitoriul Instituțional în domeniul ştiinţelor medicale al USMF „Nicolae Testemiţanu”, ce constituie o arhivă electronică de publicații în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității științifice. La moment în repozitoriu sunt arhivate peste 1500 de articole (http://library.usmf.md:8080/jspui/).

Prin activitatea sa complexă, Biblioteca Ştiinţifică Medicală asigură, din punct de vedere informațional, procesele de instruire, cercetare şi practică medicală, astfel contribuind la sporirea calităţii formării și educației continue a medicilor și farmaciștilor.

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

De șapte decenii, studenții USMF „Nicolae Testemițanu” se fac remarcați nu doar prin cunoștințe vaste în domeniul medicinei și farmaciei, dar și prin calitățile lor umane,  organizatorice și sportive, pe care le etalează periodic, participând la diferite activități extracurriculare. Astfel, la Universitatea noastră, pe lângă posibilitatea de „a face carte”, tinerii au ocazia să trăiască din plin romantismul anilor de studenţie.

Mediciniștii organizează flashmob-uri de solidaritate şi activități de informare prin care promovează modul de viață sănătos în rândul populației, în special al tinerilor. În plus, participă la nenumărate acţiuni sociale, cum ar fi: Donează sânge – fii erou! Dăruieşte o picătură de viaţă!; Oprim tuberculoza în timpul generaţiei noastre; Sănătatea şi drepturile sexual reproductive; Împarte o carte, împarte sănătate ș.a.

Inițiativele de cercetare sunt susținute, pe larg, în rândul tinerilor de la USMF „Nicolae Testemițanu”. Aceștia participă la diverse congrese, conferinţe, forumuri științifice naţionale şi internaţionale. Cel mai important eveniment în acest context este Congresul internaţional al studenţilor şi tinerilor medici „MedEspera”, organizat de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, unde sunt prezentate cele mai noi realizări în domeniul medicinei și farmaciei. Participanții au ocazia să-și dezvolte atât cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice, să facă schimb de experienţă cu tineri cercetători din ţară şi de peste hotare.

Studenții participă activ în viața universitară. Ei asistă la desfășurarea examenelor, în calitate de observatori, asigurând transparenţa procesului de evaluare la disciplinele clinice şi preclinice. În plus, negociază un orar flexibil pentru stagiul practic de vară, organizează şi monitorizează cercurile ştiinţifice la catedre, cursuri gratuite de limba germană și alte facilități.

Un eveniment important în viața studenților de la USMF „Nicolae Testemițanu” este și Gala Studenţilor Laureaţi, care are drept scop motivarea studenților prin premierea celor mai sârguincioși și mai activi mediciniști. Nominalizările şi clasamentele se fac în baza categoriilor: abilităţi organizatorice, studii, știinţă, cultură, studenţi internaţionali, sport ș.a.

În baza unor acorduri de colaborare, studenții beneficiază de schimburi de experienţă cu universităţile de medicină şi societăţile studenţeşti de peste hotarele ţării. Cel mai cunoscut program în acest sens este „TransMed”, proiect care prevede participarea la lecţii practice, cursuri şi alte activităţi curriculare şi extracurriculare, timp de o săptămână, în una dintre cele unsprezece universităţi şi facultăţi de medicină din România, membre ale Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România. Programe similare se desfăşoară şi cu universităţi de profil din Ucraina, Federaţia Rusă, Polonia, Franţa, Belgia, SUA.

Distracţia este și ea parte din viața studenților de la USMF „Nicolae Testemițanu”, care este prezentă în special la Balul Bobocilor, Tezaurul Studenţesc, Campionatul Intrauniversitar TVC, jocul intelectual Ce?Unde?Când?, precum şi la festivităţile de Revelion, Ziua Îndrăgostiţilor şi Dragobetele, care au devenit foarte populare și îndrăgite de studenţi.

USMF „Nicolae Testemiţanu” oferă studenţilor, care nu au domiciliul în mun. Chișinău, locuri de cazare în Campusul studenţesc, amplasat în regiunea Mălina Mică. În această zonă sunt concentrate cele mai importante instituţii medicale din republică, unde se regăsesc mai multe baze clinice ale Universităţii, în care se desfășoară atât cursuri teoretice, cât şi lecţii practice.

Căminele studenţeşti sunt bine amenajate şi dotate cu mobilier funcţional, grupuri sanitare, bucătării moderne, maşini de spălat. Repartizarea locurilor în cămine este un proces transparent, realizat prin intermediul Sistemului Informațional de Management Universitar, în baza unor criterii prestabilite. În plus, tinerii din familii social-vulnerabile, beneficiază de mai multe facilități: abonamente gratuite pentru călătorii cu troleibuzul, cadouri de sărbători, excursii la prețuri reduse atât pe teritoriul ţării, cât şi peste hotare.

În Campusul studenţesc sunt amplasate două săli de lectură și două centre de informare Infomedica ale Bibliotecii Științifice Medicale, care activează cu program de lucru prelungit (până la 22:00). Astfel, studenţii se pot pregăti pentru ore, având la dispoziţie toate resursele informaționale necesare.

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină (ASRM) este organizația de autoguvernare studenţească din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” care face posibile toate aceste lucruri frumoase pentru mediciniști. Membrii ASRM sunt tineri entuziaşti, plini de inițiativă, care încearcă să aducă tot ce este inovativ şi util în viaţa mediciniștilor. Asociația are o structură bine definită, care include 9 departamente funcţionale: Studii, Relaţii Externe, Tehnologii Informaţionale şi Mass-media, Proiecte, Ştiinţe, Social, Trai, Sport, Cultură.

 Te invităm să faci parte din marea familie a USMF „Nicolae Testemițanu”, cu îndemnul de a deveni membru ASRM și de a participa la toate inițiativele noastre!

Mobilitate academică

Până în prezent, Universitatea a semnat acorduri de colaborare cu 98 de instituții de profil din cca 30 de țări, care asigură mobilitatea academică a studenţilor şi rezidenţilor, oferindu-le posibilitatea de a efectua stagii de documentare şi specializare, de a participa în proiecte comune și de a studia limbile moderne.

Pentru a fi mereu informat despre posibilitățile de mobilitate academică accesează categoria Burse, stagii, granturi de pe pagina principală a portalului informațional universitar (http://dreie.usmf.md/burse-stagii-granturi/) și aplică la programe internaționale. O experiență peste hotarele țării reprezntă o oportunitate unică de dezvoltare, care este încurajată pe larg la USMF „Nicolae Testemiţanu”!

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este membră cu drepturi depline a mai multor organizații naționale și internaționale, printre care: Agenţia Universitară a Francofoniei, Asociaţia Şcolilor Medicale din Europa, Asociaţia Internaţională a Universităţilor, Asociaţia pentru Educaţie Medicală din Europa ș.a.

USMF PromoShop

Universitatea dispune de un magazin de materiale promoționale, unde sunt comercializate produse marca USMF „Nicolae Testemițanu”: pixuri, carnete, agende, tricouri ș.a., destinate studenților, angajaților, dar și oaspeților Universității. Cel mai deosebit produs, care vine să sublinieze apartenența instituțională este halatul personalizat, pe care odată devenit student îl vei purta la ore. Fii mândru că ești student la USMF „Nicolae Testemițanu” – poartă halat personalizat!


Adresa noastră

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: 022 243 408
Fax: 022 242 344
Email: contact@usmf.md

Comisia de admitere
022 205 153
022 242 391
admiterea@usmf.md