Universitatea Tehnică a Moldovei

Specialităţile pentru pregătirea cadrelor la UTM în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005)

CODUL

DENUMIREA DOMENIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

521521.8 Inginerie şi tehnologii industrialeInginerie şi management în energetică
523523.1

523.2

EnergeticăElectroenergetică

Termoenergetică

524524.1 Inginerie electricăElectromecanică
529529.1 Ingineria şi managementul calităţiiIngineria şi managementul calităţii

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

521

521.1

521.2

521.3

521,4

521.7

521.8

521.9

Inginerie şi tehnologii industriale

Tehnologia construcţiilor de maşini

Construcţii de echipamente şi maşini agricole

Maşini şi sisteme de producţie

Ingineria sudării

Design industrial

Inginerie şi management în construcţia de maşini

Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic

521521.6

521.8

Ingineria şi tehnologii industrialeUtilaje şi tehnologii de ambalare a produselor

Inginerie şi management în transporturi

522522.1

522.2

522.3

Inginerie mecanicăMaşini şi aparate în industria uşoară

Maşini şi aparate în industria alimentară

Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

527527.1

527.2

Ingineria şi tehnologia transporturilorIngineria şi tehnologia transportului auto

Ingineria și tehnologia transportului feroviar

841841.1 Servicii transportTehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval)

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

444

444.2

444.3

InformaticăManagement informațional

Informatică aplicată

525525.4 Electronică şi comunicaţiiMicroelectronică și nanotehnologii
526526.1

526.2

526.3

526.4

526.5

Ingineria sistemelor şi calculatoarelorCalculatoare

Tehnologii informaţionale

Automatică şi informatică

Ingineria sistemelor biomedicale

Securitatea informațională

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industrialeInginerie şi management în telecomunicaţii
525525.1

525.2

525.3

Electronică şi comunicaţiiElectronică (Sisteme radioelectronice)

Sisteme optoelectronice

Teleradiocomunicaţii

Facultatea Tehnologia Alimentelor

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industriale

Inginerie şi management în industria alimentară

541541.1

541.2

541.3

Tehnologia produselor alimentareTehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Tehnologia produselor alimentare

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

552552.2 BiotehnologiiBiotehnologii industriale

Facultatea Textile și Poligrafie

215

215.1

Arte decorativeArte decorative

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industrialeInginerie şi management în industria uşoară
542542.1

542.2

Textile, vestimentaţie, încălţăminte şi prelucrarea pieliiIngineria produselor textile şi din piele

Design vestimentar industrial

543543.4 Tehnologia materialelorDesign şi tehnologii poligrafice

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

381

381.1

Drept

Drept (Drept patrimonial)

521521.5

521.8

Inginerie şi tehnologii industrialeIngineria şi managementul zăcămintelor, minerit

Inginerie şi management în construcţii

543543.1 Tehnologia materialelorTehnologia prelucrării lemnului
582582.1

582.5

Construcţii şi inginerie civilăConstrucţii şi inginerie civilă

Inginerie antiincendii şi protecţie civilă

584584.2

584.3

Cadastru şi organizarea teritoriuluiGeodezie, topografie şi cartografie

Evaluarea imobilului

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

211

211.3

Arte plasticeSculptură
522522.4 Inginerie mecanicăInginerie mecanică în construcţii
543543.2 Tehnologia materialelorTehnologia produselor din ceramică şi sticlă
581581.1

581.2

581.4

Arhitectură şi urbanismArhitectură

Urbanizm și amenajarea teritoriului

Design interior

582582.2

582.4

582.6

582.7

Construcţii şi inginerie civilăIngineria materialelor şi articolelor de construcţie

Căi ferate, drumuri, poduri

Ingineria şi protecţia apelor

Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţia

583583.1 Ingineria mediuluiIngineria mediului

Facultatea Inginerie Economică şi Business

361

361.1

ContabilitateContabilitate
362362.1
Marketing şi logisticăMarketing şi logistică
363363.1 Business şi administrareBusiness şi administrare

Regulamente pentru Admiterea – 2017:

ADRESA
Bd. Ştefan cel Mare, 168,
Chișinău, Republica Moldova

OFICIUL RECTORULUI
E-mail: rectorat@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-78-61 /  Fax: +373 22 23-85-04

COMISIA DE ADMITERE
E-mail: admiterea@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-51-85 /  Fax: +373 22 23-54-41

ADRESA
Bd. Ştefan cel Mare, 168,
Chișinău, Republica Moldova

COMISIA DE ADMITERE
E-mail: admiterea@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-51-85 /  Fax: +373 22 23-54-41

[WD_FB id="7"]