În anul curent, în metodologia de admitere în învățămîntul superior au fost operate unele schimbări. Acestea au fost făcute în baza evaluării metodologiilor aplicate în ultimii ani la organizarea concursului de admitere la studii superioare de licenţă, ciclul I și a rezultatelor admiterii pe plan național, luînd în considerare principiile autonomiei universitare, stipulate în Legea Învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bunele practici în domeniu, implementate pe plan european.

Schimbările operate includ:

  1. Admiterea în învăţămîntul superior de stat şi privat la ciclul I, studii superioare de licenţă, se va efectua în baza regulamentelor proprii de concurs, stabilite de fiecare instituţie de învăţămînt superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul I, licență în învățămîntul superior.
  2. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţămînt superior, dar pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţămînt superior.
  3. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate în Regulament, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.
  4. În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar într-o instituţie, acesta, la dorinţă, poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.
  5. După afișarea rezultatelor intermediare a concursului de admitere, stabilite prin decizia Comisiei de admitere, candidatul declarat admis la mai multe universități optează pentru specialitatea solicitată prin depunerea documentelor menționate, în original, la instituția de învățămînt superior la care doreşte să realizeze studiile, respectînd termenul de depunere stabilit de către Ministerul Educației.
  6. Neprezentarea în termenul stabilit a actelor în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere în instituțiile de învățămînt superior.
  7. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi a ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare cu finanțare bugetară și prin contract, cu achitarea taxei de studii.
  8. Locurile cu finanțare bugetară, planificate pentru cetățenii străini și apatrizi în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, pot fi redistribuite candidaților, cetățeni ai Republicii Moldova, doar în cazul lipsei de solicitare a acestora din partea cetățenilor străini și apatrizilor.
  9. În acest an au fost menținute cotele la admitere: cota de 15% pentru candidați din familii dezavantajate, cota de 20% pentru candidații cu instruire în limba rusă, cota rural/urban (65%/35%), cota bacalaureat/studii medii de specialitate (90%/10%), locuri cu destinație specială pentru absolvenții din partea stîngă a Nistrului.

La universități depunerea cererilor se va efectua în perioada16-27 iulie 2013. Anunţarea rezultatelor intermediare se va efectua pînă la 31 iulie curent. Documentele în original vor putea fi depuse la instituția aleasă pînă la 03 august 2013, iar rezultatele finale vor fi anunțate pînă la 14 august curent. În perioada 7-9 august va avea loc concursul repetat la locurile neacoperite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *