Admiterea-2016 a demarat cu o veste bună. Domeniul „Inginerie și activități inginerești” se află pe locul secund printre cele cu majoritatea locurilor cu finanțare bugetară atât la Ciclul I, studii superioare de licență, cât și la Ciclul II, studii superioare de master.

La Admiterea pentru anul universitar 2016-2017 Universitatea Tehnică a Moldovei oferă:

LA CICLUL I, LICENŢĂ – 3236 de locuri de studii, inclusiv cu finanţare de la bugetul de stat: 1248 – cu frecvenţă la zi, 10 – cu frecvenţă redusă, iar în bază de contract:1168 – cu frecvenţă la zi şi 810 – cu frecvenţă redusă, la 9 facultăți cu 64 de specialități:

Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații
(specialități: Teleradiocomunicaţii; Electronica; Sisteme optoelectronice;
Inginerie şi management în telecomunicaţii);

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
(specialități: Electroenergetica; Termoenergetica; Electromecanica;
Inginerie şi managementul calităţii; Inginerie şi management în energetică);

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
(specialități: Calculatoare; Microelectronică şi nanotehnologii; Tehnologii informaţionale;
Automatică şi informatică; Informatica aplicată; Ingineria sistemelor biomedicale; Management informaţional;Securitatea informaţională; Tehnologii informaționale (Filiera Anglofonă);
Tehnologii informaționale (Filiera Francofonă);

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară 
(specialități: Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice;
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare; Tehnologia produselor alimentare; Biotehnologii industrial; Inginerie şi management în industria alimentară);

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
(specialități: Tehnologia construcţiilor de maşini; Construcţii de echipament şi maşini agricole;
Maşini şi sisteme de producţie; Inginerie şi management în construcţia de maşini; Design industrial; Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic; Ingineria sudării; Maşini şi aparate în industria alimentară; Maşini şi aparate în industria uşoară; Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor; Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare; Inginerie şi tehnologia transportului auto;
Inginerie şi management în transport; Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval); Ingineria şi tehnologia transportului feroviar);

Facultatea Urbanism şi Arhitectură
(specialități: Arhitectura; Urbanism şi amenajarea teritoriului; Design interior;
Ingineria materialelor şi articolelor de constructive; Căi ferate, drumuri, poduri ;
Ingineria şi protecţia apelor; Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţia;
Inginerie mecanică în construcţii; Sculptură; Ingineria mediului);

 

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii 
(specialități: Construcţii şi inginerie civilă; Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit; Ingineria antiincendii şi protecţie civilă; Geodezie, topografie şi cartografie; Tehnologia prelucrării lemnului; Evaluarea imobilului; Drept (Drept patrimonial; Inginerie şi management în construcţii);

 

Facultatea Inginerie Economică şi Business 
(specialități: Business şi administrare; Marketing şi logistică; Contabilitate);

Facultatea Industria Uşoară 
(specialități: Ingineria produselor textile şi din piele; Design vestimentar industrial; Design şi tehnologii poligrafice; Inginerie şi management în industria uşoară; Arte decorative).

LA CICLUL II, MASTERAT – 41 de programe cu frecvență la zi: FIMET (Sisteme şi comunicaţii electronice; Mentenanţa şi managementul reţelelor de telecomunicaţii); FEIE (Energie şi mediu; Electroenergetică; Inginerie electrică Inginerie şi managementul calităţii; Management inovaţional şi transfer tehnologic); FIMIT (Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini; Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile; Inginerie şi management în sisteme de producţie; Design industrial; Management şi exploatarea transportului; Inginerie mecanică; Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier); FCIM (Calculatoare şi reţele informaţionale, Tehnologii informaţionale Microelectronică şi nanotehnologii, Inginerie biomedicală; Managementul aplicaţiilor informaționale); FTMIA (Managementul vitivinicol; Calitatea şi securitatea produselor alimentare; Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering; Inginerie şi management în industria alimentară); FIU (Ingineria şi managementul afacerilor în industria uşoară; Design şi dezvoltarea de produs; Design şi tehnologii poligrafice; Design vestimentar și textile); FUA (Managementul sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului; Drumuri, materiale şi mecanizare în construcţii; Urbanism şi amenajarea teritoriului; Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri; Designul interiorului); FCGC(Inginerie structural; Cadastru şi dezvoltarea imobilului; Ingineria antiincendii şi protecţie civilă; Drept patrimonial; Ingineria proceselor și materialelor minerale în construcții); FIEB (Administrarea afacerilor (90/120 credite); Economia afacerilor imobiliare; Marketing industrial).

Adresa Comisiei de admitere a UTM:

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, corpul de studii nr.1, biroul 1-211, tel. (022) 23-51-85.

În perioada 25 iulie -1 august 2016 Universitatea Tehnică a Moldovei organizează suplimentar în teritoriu 2 centre de recepţionare a actelor în următoarele localităţi:

or. Cahul, bd. Ștefan cel Mare,118 (în incinta Liceului Teoretic „Ioan Vodă”);

mun. Bălți, str. Ivan Franco, 11 (în incinta Colegiului Politehnic).

Termenele de organizare şi desfăşurare a concursuluide admitere la UTM (ciclul I – licenţă):

  • depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere: 25 iulie – 1 august 2016;
  • anunţarea rezultatelor intermediare: 2 august 2016;
  • depunerea actelor în original: 2 – 5 august 2016;
  • anunţarea rezultatelor finale: 6 august 2016;

Concursul de admitere repetat (la locurile neacoperite pentru ciclul I – licenţă):

  • depunerea cererilor de înscriere la concursul repetat: 6 – 11 august 2016;
  • anunţarea rezultatelor intermediare (concursul repetat): 12 august 2016;
  • depunerea actelor în original (concursul repetat): 12 – 16 august 2016;
  • anunţarea rezultatelor finale (concursul repetat): 17 august 2016.

Notă: În cazul în care după concursul repetat vor mai rămâne locuri neacoperite, sesiunea de admitere la Universitatea Tehnică a Moldovei va continua. Termenele de organizare şi desfăşurare a acesteia vor fi anunţate ulterior. Rezultatele înmatriculării vor putea fi urmărite pe site-ul: www.utm.md