Centrul de Excelență în Medicina si Farmacie „Rasia Pacalo”

Cea mai bună decizie a celor energici, capabili, care au dorinţa să fie alături de cei în suferinţă este să studieze în CEMF „Raisa Pacalo”

Dacă sunteţi optimişti, iubiţi viaţa în toate manifestările ei şi nu vă temeţi de greutăţi, dacă iubiţi oamenii şi nu sunteţi indiferenţi vis-a-vis de durerile şi suferinţele lor nu eziţaţi:

Veniţi să faceţi studiile la
Centrul de excelență în medicină şi farmacie „ Raisa Pacalo”!

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

La concursul de admitere în învățămîntul profesional tehnic postsecundar se pot înscrie cetățenii R. Moldova, absolvenți:

 • de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
 • de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
 • ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
 • ai școlii profesionale, cu Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
 • ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale;
 • de liceu, cu Certificat de studii liceale.

Admiterea se efectuează în bază de concurs pentru următoarele categorii de candidaţi:

Absolvenţi de gimnaziu
Specialitatea Îngrijirea bolnavilor
calificarea Asistent medical

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală, liceelor
Specialitatea Medicină
calificarea Asistent medical

Asistent medical igienist –epidemiolog
Specialitatea Obstetrică
calificarea Moaşă

Specialitatea Diagnosticare medicală și tehnici de tratament
calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator

Specialitatea Farmacie
calificarea Asistent farmacist

Specialitatea Stomatologie
calificare Tehnician dentar

DOSARUL CANDIDATULUI LA ADMITERE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • cererea de înscriere la concurs;
 • buletinul de identitate (pașaportul) original/copie;
 • actul de studii în original cu anexa respectivă original/copie;
 • copia buletinului de identitate al unui sau ambilor părinţi;
 • adeverinţa de premilitar sau livretul militar original/copie;
 • certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că persoana vizată corespunde exigențelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat original;
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere.

Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar
următoarele documente:

 • 1) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, hotărîrea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, eliberată în anul admiterii, în original;
 • 2) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinților acestuia, în original;
 • 3) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli
  cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învțat în școli speciale;
 • 4) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republican sau internaționale, la discipline de studiu, precum și diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;
 • 5) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate, în original;
 • 6) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familiile cu patru și mai mulți copii) original;
 • 7) confirmarea apartenenței la familii de romi.


mun. Chisinau, Str. Testimițanu, 28
Comisia de admitere – 022.728.677
e-mail: cancelarie@cnmf.md
http://cemf.md/