Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor din Republica Moldova care vor să facă studii în România
Pentru anul de studii 2009-2010, tinerii din Republica Moldova vor beneficia de aproximativ 2.590 de locuri pentru studii în România. Conform datelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) din România, tinerilor din R.Moldova le-au fost oferite 950 de locuri pentru studii preuniversitare şi 1.100 pentru studii de licenţă. Pentru toţi etnicii români de peste hotarele ţării au fost  repartizate 353 de locuri pentru studii de masterat, pentru studii postuniversitare de rezidenţiat – 127 de locuri, iar pentru studii universitare de doctorat 60 de locuri. Pentru înmatricularea la studii, candidaţii trebuie să prezinte actele de studii în original. Depunerea actelor se va face la sediul Ambasadei României la Chişinău, în perioada 17 – 27 iulie curent.

Din cele 950 de locuri destinate studiilor preuniversitare, 750 de locuri cu bursă revin absolvenţilor de studii gimnaziale din RM, promoţia anilor de studii 2008-2009, din care 70 de locuri cu bursă pentru tinerii din partea de est a R. Moldova. Alte 50 de locuri pentru absolvenţii clasei a VIII-a din România, promoţia anilor 2008-2009. Celelalte 150 de locuri fără bursă destinate tinerilor basarabeni care vor să-şi continue studiile în România şi nu se încadrează în nicio categorie anterior menţionată. Locuri ce se acordă cu propunerea inspectoratelor şcolare judeţene.
 
Pentru studii de licenţă, basarabenilor le revin 300 de locuri cu bursă care au obţinut diploma de bacalaureat din România. Absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din R. Moldova le revin 700 de locuri cu bursă şi 100 fără bursă, din care 70 de locuri cu bursă pentru absolvenţi ai liceelor din raioanele de est ale republicii.

Pentru toţi etnicii români de peste hotarele ţării, studiilor postuniversitare de masterat sunt repartizate 123 de locuri cu bursă şi 230 de locuri fără bursă; pentru studii postuniversitare de rezidenţiat – 127 burse, iar pentru studii universitare de doctorat – 40 de locuri cu bursă şi 20 de locuri fără bursă.

Repartizarea locurilor menţionate cu bursă şi fără bursă pe niveluri de învăţământ se face prin ordinul comun al MECI şi MAE ale României. Ocuparea locurilor cu bursă şi fără bursă de face prin concurs corespunzător fiecărui nivel de învăţământ. Pentru a participa la consurs candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape: întocmirea dosarului de consurs, depunerea dosarului în centrele destinate acestui scop, participarea la concurs la nivelul de studiu ales.

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ în România

Pentru cetăţenii RM care doresc să facă studii preuniversitare în România, la toate nivelurile, înscrierea se face la inspectoratul şcolar judeţean. Doritorii de a face studii liceale în România cu burse se vor adresa la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi la sediul Ambasadei României la Chişinău.

Înregistrarea candidaţilor în învăţământul universitar de licenţă, pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bac din România şi cei cu diplomă de bac din RM cu studii parţiale de liceu din România (minim 2 ani de studii) se face direct la universităţile din România, care organizează concurs la admitere în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bac din RM, cu studii liceale complete în Moldova, se înscriu la Ambasada României din Chişinău.

Absolvenţii cu studii de licenţă în România sau în alt stat al UE se pot înmatricula în învăţământul universitar pentru studii de masterat, rezidenţiat, doctorat direct la instituţiile din România, care organizează concurs pe locurile alocate de MECI. Cei cu studii de licenţă, de masterat în România, alt stat membru al UE sau R.Moldova se pot înscrie la studii universitare de doctorat direct la universităţile organizatoare de concurs.

Admiterea în ciclul liceal

Admiterea în ciclul liceal se realizează de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Admiterea se face fără examen prin repartizare pe locurile special alocate cu finanţare de la bugetul de stat. Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din România, înscrierea în licee de stat se face fără examene, pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele cu subiect unic are o pondere de 50%, iar media generală a claselor de absolvire a V-a şi a VIII-a are o pondere de 50 %. Excepţie fac liceele în care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.

Pentru absolvenţii gimnaziilor din RM, admiterea se face pe baza mediei generale obţinute la examenul de absolvire a gimnaziului, care are o pondere de 50% şi a mediei generale pe anii de studii care are o pondere de 50% în calculul mediei de admitere. La profilurile artistic, sportiv, teologic înmatricularea este condiţionată de promovarea probelor de aptitudini, iar la clasele bilingve de promovarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, la liceele din România unde au fost repartizaţi.

Admiterea  la studii universitare de licenţă

Pentru absolvenţii de liceu din România concursul de admitere se face de către facultăţi în aceeaşi sesiune de examene cu cetăţenii români, pe locurile repartizate pentru cetăţenii din RM. Pentru absolvenţii de liceu din RM admiterea la studii universitare de licenţă se face de către comisia mixtă MAE-MECI prin concurs, pe baza dosarului, după criteriile:
– performanţe şcolare deosebite, participarea la concursuri internaţionale;
    media de absolvire;
    opţiunile candidaţilor;
    numărul locurilor repartizate pe universităţi.
Pentru specializările din domeniile de studii universitare de licenţă de educaţie fizică şi sport, teologie, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură şi urbanism, înmatricularea este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini, locurile fiind distribuite numai celor declaraţi promovaţi şi în ordinea descrescătoare a mediei generale.

Admiterea la studii universitare de masterat, doctorat şi rezidenţiat

Admiterea la studii universitare de masterat şi doctorat a absolvenţilor de studii de licenţă din România sau alt stat al UE sau RM se face prin concurs, organizat de către universităţi, în aceeaşi perioadă cu candidaţii români. Admiterea se realizează pe locurile repartizate pentru etnicii români, fiecărei instituţii de învăţământ superior. Dosarele se depun direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul.
Admiterea la rezidenţiat este prin concurs, organizat de către Ministerul Sănătăţii Publice (MSP). Dosarele se depun la universităţile desemnate de către de MSP.

Rezultatele selecţiei şi înmatricularea elevilor, studenţilor se vor comunica până la 31 august la: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România, Ambasadei României din Chişinău, instituţiilor de învăţământ universitar primitoare. Rezultatele concursurilor de masterat, doctorat şi rezidenţiat se comunică la MECI în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acestora de către instituţiile organizatoare.

Toate detaliile legate de plecarea la studii în România pot fi gasite pe adresa: www.edu.ro .

Documentele dosarului de înscriere în învăţământul preuniversitar şi universitar  autor: Victoria Popa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *