Admiterea în instituțiile de învățămînt superior va începe la 21 iulie și va dura pînă la 31 august curent. În sesiunea 2014 admiterea se va realiza la 175 de programe de studii (specialităţi) la Ciclul I – studii superioare de licență și la cca 500 de programe de studii la Ciclul II – studii superioare de masterat. Sesiunea de admitere se va desfășura în 30 de instituții de învățămînt superior (19 instituții de stat și 11 instituții private).
Admiterea-Oferte-Online
Pentru sesiunea 2014, planul de înmatriculare în universități ciclul I, prevede un număr total de 19.519 de locuri, din care 6.480 de locuri cu finanțare bugetară și 13.039 de locuri cu finanțare în bază de contract.Pentru ciclul II – studii superioare de masterat au fost alocate 8.688 de locuri, din care 3.548 de locuri cu finanțare bugetară și 5.140 de locuri cu finanțare prin contract.Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raioanele de est ale Republicii şi din mun. Bender sînt preconizate 483 de locuri cu finanţare bugetară. În același timp, 325 de locuri cu finanţare bugetară (Ciclurile I şi II) sînt acordate studenţilor străini, în baza protocoalelor de colaborare bilaterală în domeniul învăţămîntului.

La concursul de admitere în universități pot participa numai persoanele care dețin diplomă de bacalaureat, diplomă de studii medii de specialitate sau alt act echivalent. În anul curent, 90 la sută din numărul total de locuri în universități va fi acordat pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, celelalte 10 la sută din locuri vor fi repartizate deţinătorilor diplomelor de studii medii de specialitate.

Pentru anumite categorii de candidaţi (copii orfani, copii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, copii ai căror ambii părinţi sînt invalizi etc.) se oferă 15% din numărul total de locuri. Totodată, grupele cu instruire în limba rusă se vor forma în funcţie de solicitări şi specialităţi.

În următorul an de studii, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, pentru Ciclul I de studii sînt propuse trei specialităţi noi din domeniile de formare profesională Ştiinţe ale informării şi Chimie: Tehnologia comunicării în domeniul infodocumentelor; Servicii informaţionale şi socioculturale și Chimie biofarmaceutică.

Și în acest an, candidații vor putea participa la concursul de admitere concomitent, la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţămînt superior. Ei pot fi înmatriculați la o singură specialitate din cadrul unei singure instituţii de învăţămînt superior.

Universitățile vor desfăşura sesiunea de admitere în baza metodologiilor proprii aprobate de către Senatele universitare, elaborate în baza Regulamentului privind organizarea admiterii, aprobat de Ministerul Educației. Fiecare universitate a stabilit propriile termene de depunere a dosarelor, de desfăşurare a concursului de admitere, de anunţare a rezultatelor intermediare şi finale etc. De asemenea universitățile au stabilit formule proprii de admitere. Astfel, vor fi luate în calcul media examenului de bacalaureat, media celor trei ani de studii în liceu, media la diverse discipline de profil. De asemenea, unele universități vor organiza și probe de aptitudini.

Mai multe detalii privind perioadele admiterii stabilite de fiecare universitate se găsesc în fișierele atașate.