Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse pentru Viitorul Tău!”, care este organizat cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM.

Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţămînt superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 50 de burse a cîte 6000 lei, pentru un an universitar.

Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). În cadrul proiectului, beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrînd performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare

Programul încurajează tinerii motivaţi pentru studii profunde, oferindu-le atît suportul financiar necesar, cît şi suportul informaţional întru integrarea acestora în societate, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea lor personală şi profesională.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1)  să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2)  să posede cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:

 • tineri ce provin din familii cu venituri modeste, în care venitul
  net lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1100 MDL;
 • tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale,
  familii cu părinţi în divorţ);
 • tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la
  întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
 • tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi
  sub tutelă sau curatelă;
 • tineri cu dizabilităţi.

3)  să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile de învăţămînt superior autorizate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

4)  să dea dovadă de o reuşită academică bună, media de la concursul general de admitere să nu fie mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7:

5)  să demonstreze participarea în activităţi extracurriculare şi de
voluntariat (opţional);

6) să fie motivaţi pentru a face studii profunde.

Atenţie!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!”
tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Institutul Militar al Forţelor Armate “Alexandru ce Bun” etc.), cei care beneficiază de burse similare din partea altor organizaţii sau fundaţii!

Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice*.
*Tinerii de etnie romă sunt eligibili pentru un program de burse similar finanţat de către Fondul pentru Educaţia Romilor.

Procedura de evaluare şi selecţie:
Sunt consideraţi eligibili aplicanţii care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program, şi au prezentat dosarul de aplicare corect şi complet, respectînd termenele limită. Decizia finală este luată de către Consiliul de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse pentru concurs potrivit criteriilor de evaluare.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, or. Chişinău, str. Puşkin 16, tel/fax:

(022) 221167, 221172, eac@eac.md, www.eac.md. Coordonator de proiect – Irina Olaru, e-mail: iolaru@eac.md

Data limită de prezentare a dosarelor este 28 noiembrie 2014, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare din or. Chişinău, str.
Puşkin 16 sau la www.eac.md