Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova va desfășura concursul de admitere la studii de rezidenţiat pentru anul universitar 2022-2023, în perioada 19-24 septembrie curent. Concursul va avea loc pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat de Ministerul Sănătăţii. 

Astfel, la concurs vor fi admiși cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2022, precum şi absolvenţii promoţiilor 2021 şi 2020, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru a participa la concurs, candidatul va completa cererea și va depune pe platforma on-line, destinată admiterii în rezidențiat, dosarul de concurs ce va include următoarele acte scanate, în format .pdf sau .jpeg:

  • a) actul de studii și suplimentul acestuia;
  • b) buletinul de identitate;
  • c) curriculum vitae model Europass;
  • d) certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;
  • e) copiile publicaţiilor ştiinţifice, dacă este cazul;
  • f) certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă (pentru absolvenții din România), promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
  • g) certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui, diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Candidaţii vor achita o taxă de înscriere la concurs, în cuantumul stabilit de Universitate.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi Comisia de admitere în rezidenţiat la nr. de tel.: (+373) 22 242 391, (+373) 22 205 153, sau accesaţi