I. Procesul de admitere în instituţiile de învaţamînt mediu de specialitate (colegii) are loc în conformitate cu Planul de înmatriculare în anul 2012, aprobat prin HG RM nr. 404 din 13 iunie 2012 şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, aprobat în 2010, cu modificările din 2011.

Planul de admitere prevede 11117 de locuri, dintre care 5386 locuri cu finanţare bugetară (cu 41 de locuri mai mult decît în 2011) şi 5731 pe bază de contract (inclusiv 50 de locuri la frecvenţă redusă la specialitatea Transport auto şi 1105 locuri pentru instituţii nestatale).

În baza studiilor gimnaziale cu finanţare bugetară, cota-parte constituie 4415 (78%) de locuri, iar în baza studiilor liceale şi şcolii medii de cultură generală – 971 ( 22%) locuri.

Pentru colegiile din subordinea Ministerului Educaţiei s-au planificat 3460 de locuri cu finanţare bugetară (cu 23 de locuri mai mult faţă de 2011) şi 2735 în bază de contract.

Admiterea în anul 2012 se va efectua la 79 de specialităţi.

În acest an a fost introdusă o nouă specialitate, achiziţii, pentru colegiile cu profil agricol.

De asemenea, la unele specialităţi s-a majorat numărul de locuri cu finanţare bugetară:

1. Electromecanică (+50)
2. Construcţii civile, industriale şi agricole (+35)
3. Electroenergetică (+25)
4. Maşini-unelte şi scule (+25)
5. Instruire tehnologică (+25)
6. Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei (+25).

II. Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

La colegii depunerea cererilor se va efectua în perioada 02-31 iulie 2012. Anunţarea rezultatelor – pînă la 03 august 2012. În caz de neacoperire a locurilor, se va desfăşura concursul repetat în perioada 04-08 august 2012. Anunţarea rezultatelor concursului repetat se va efectua pînă la 10 august 2012.

III. Cota de înmatriculare
Se stabileşte cota de 70 la sută pentru localităţile rurale şi oraşe şi 30 la sută pentru municipiu Chişinău şi Bălţi.
Facilităţi:
Se stabilesc 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:
– copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan;
– copiii invalizi de gradul 1 şi 2;
– copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale;
– copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi;
– copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
– copiii din familiile cu 4 şi mai mulţi copii;
– copiii rromilor;
– tinerii care au făcut serviciul militar în termen.

Locul de trai al candidaţilor pînă la 16 ani se stabileşte în baza vizei de reşedinţă permanentă a părinţilor. În cazul în care candidatul a împlinit vîrsta de 16 ani, locul de trai se stabileşte în conformitate cu viza de domiciliu permanent al acestuia.

În aceleaşi condiţii se vor înscrie în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi cetăţenii Republicii Moldova, care au absolvit o instituţie de învăţămînt preuniversitar de peste hotare.
La concursul de admitere pot participa toţi doritorii, indiferent de censul de vîrstă. Candidaţii pot participa la concursul de admitere într-o singură instituţie de învăţămînt, exclusiv la o specialitate.

IV. Metodologia

Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:
MC= 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Pentru specialităţile la care se organizează proba de aptitudini, media de concurs se va calcula după următoarea formulă:
MC 0,5 NPA + 0,3 MNDP + 0,2 MNEA,
unde NPA este nota la proba de aptitudini.