ADMITEREA – 2010 // Dosarele se depun de către candidaţi direct la instituţiile de învăţământ unde vor să studieze.

Începând cu 21 iulie şi până la 31 iulie curent, cetăţenii Republicii Moldova care vor să studieze în România pot depune actele la instituţiile de învăţământ de orice nivel, potrivit „Metodologiei de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română pentru anul şcolar/universitar 2010-2011”.

Dosarele cu acte de studii se depun de către candidaţi direct la instituţiile de învăţământ în care vor să studieze, în baza calendarului de înscriere stabilit conform metodologiei proprii de admitere a fiecărei instituţii în parte, pe locurile repartizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
Pentru anul de studii 2010-2011, la studii universitare de masterat MECTS a reparzizat, la nivel naţional, un număr de 50 de locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare şi pentru studii universitare de doctorat 25 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare.

Admiterea la studii universitare de masterat a tinerilor de origine etnică română din Republica Moldova se realizează prin concurs organizat de către instituţiile de învăţământ superior de stat, conform metodologiei proprii de admitere, în aceeaşi perioadă cu cetăţenii români pe locurile subvenţionate şi repartizate de MECTS.

Admiterea se realizează pe locurile repartizate pentru cetăţenii de origine etnică română cu domiciliul stabil în Republica Moldova fiecărei instituţii de învăţământ superior.

Dosarele cu acte de studii se depun de către candidaţi direct la instituţiile de învăţământ în care vor să studieze, în baza calendarului de înscriere stabilit conform metodologiei proprii de admitere a fiecărei instituţii în parte.

Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de masterat ca bursieri ai statului român au obligaţia să confirme locul de studii prin depunerea dosarului cu acte de studii în original la instituţia de învăţământ. În caz contrar, candidaţii îşi pierd locul de studii prin neprezentare în termenul menţionat, iar locurile rămase libere nu pot fi realocate. Procedura de admitere la studii se va încheia la 1 octombrie curent.

Admiterea la studii universitare de doctorat

Admiterea la studii universitare de doctorat a tinerilor de origine etnică română din Republica Moldova se realizează prin concurs, organizat de către universităţi în aceeaşi perioadă cu candidaţii români, conform metodologiei proprii de admitere a fiecărei universităţi în parte. Pentru anul universitar 2010-2011, MECTS a repartizat, la nivel naţional, un număr de 25 de locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare. Dosarele se depun direct la universităţi, unde urmează să susţină examenul. Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de doctorat ca bursieri ai statului român sunt obligaţi să confirme locul prin depunerea actelor în original la instituţiile de învăţământ. Procedura de admitere la studii de doctorat va dura până la 1 octombrie curent.

Admiterea la rezidenţiat

Admiterea la rezidenţiat a absolvenţilor de studii de licenţă în România sau alt stat membru al Uniunii Europene se face prin concurs, organizat de Ministerul Sănătăţii în aceeaşi perioadă şi condiţii cu cetăţenii români, conform „Metodologiei privind organizarea Concursului naţional de rezidenţiat” valabilă pentru anul curent (2010-2011), elaborată de Ministerul Sănătăţii. Repartizarea pe specialităţi se face de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza punctajului obţinut de candidaţi şi în limita numărului de locuri acordate, respectiv a baremului corespunzător pentru fiecare specializare stabilit prin repartizarea cetăţenilor români de către Ministerul Sănătăţii Publice. Dosarele se depun direct de către candidaţi la universitatea/universităţile desemnată (e) de Ministerul Sănătăţii.

În situaţia în care un candidat de origine etnică română din Republica Moldova, absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul medical din România /UE obţine punctajul minim de promovare a concursului naţional de rezidenţiat, dar nu se încadrează în baremul corespunzător/specializare, atunci va fi repartizat la specializarea medicală cu cel mai mic punctaj, în limita locurilor disponibile.

Punctajul minim de admitere este acelaşi cu cel al cetăţenilor români sau ai altor state membre ale Uniunii Europene, iar accesul la specialitate este condiţionat de obţinerea punctajului minim obţinut de cetăţenii români / UE declaraţi admişi la acea specializare medicală.

Bursele oferite de România basarabenilor

Pentru anul de învăţământ 2010-2011, bursele de studiu se împart în două categorii: fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, cu următoarele facilităţi:

Finantarea taxelor de şcolarizare;
Bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenşi, 75 euro/lună – pentru masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare / perfecţionare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi);
Cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul MECTS (în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat).

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă cu următoarele facilităţi:
Finantarea taxelor de şcolarizare;
Cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul MECTS (în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat).

REZULTATELE admiterii ŞI ÎNMATRICULAREA ELEVILOR/STUDENŢILOR
Rezultatele admiterii computerizate vor fi comunicate:
 Pentru învăţământul preuniversitar – de către inspectoratul şcolar al judeţului Iaşi, până la 01.08.2010;
Pentru învăţământul superior de stat acreditat – până la 20.08.2010.
1. Misiunile diplomatice ale României din Republica Moldova prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din subordinea Guvernului României, respectiv Ambasadei României din Chişinău şi consulatelor României de la Cahul şi Bălţi.
2. Instituţiilor de învăţământ universitar primitoare, precum și altor instituții abilitate.

Înmatricularea în unităţile şcolare la care au fost repartizaţi computerizat etnicii români, absolvenți ai clasei a VIII-a din România, respectiv ai clasei a IX-a din Republica Moldova, se face pe baza ordinului emis de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului până la 15.08.2010.
Dosarele candidaţilor declaraţi admişi pe locuri de studii cu bursă / fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare / cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii proprii şi care au confirmat locul de studii prin depunerea actelor de studii în original la universităţi se transmit de către fiecare instituţie de învăţământ superior la MECTS în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului de înmatriculare / aprobării de înmatriculare. Dosarele candidaţilor admişi, transmise MECTS după termenele limită menţionate, nu vor constitui obiectul emiterii unui alt ordin de înmatriculare.
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului transmite aceste rezultate misiunii diplomatice a României din Republica Moldova prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi/sau direct, după caz.
Pentru înmatricularea la studii, candidaţii prezintă actele de studii în original.

Mai multe detalii despre admiterea în România a cetăţenilor din Republica Moldova pe diferite niveluri de învăţământ puteţi accesa site-ul edu.ro/relatii internationale/romanii de pretutindeni.

Victoria POPA,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *