După ce elevii primesc diploma de BAC, aceştia urmează să depună actele pentru a fi înmatriculați la universități. De obicei, admiterea la instituțiile superioare din țară începe în luna iulie. Totodată, media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică decât cinci.

CONDIȚII DE ADMITERE ȘI DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR

 • La Concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență pot participa cetățenii R. Moldova, care dețin diplomă de bacalaureat sau diploma de studii profesionale, fie un act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 • Cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați.
 • Înscrierea candidaților se desfășoară în sediile rezervate de instituție pentru Comisia de admitere, inclusiv on-line, conform metodologiilor stabilite de fiecare instituție de învățământ superior.
 • Înscrierea la concurs se face personal, pe baza buletinului de identitate (pașaportului) în original.
 • Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.
 • Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs.
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la Comisia de admitere a instituțiilor de învățământ unde s-a făcut admiterea.
 • Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în condițiile legii, o taxă de înscriere pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere.
 • Media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). La calcularea mediei generale de concurs pot fi utilizate notele de la examenele de bacalaureat, media generală a examenelor de bacalaureat, nota medie generală a anilor de liceu, notele pe discipline din anexa la diploma de bacalaureat, notele și mediile din diplomele de studii profesionale, notele obținute la probele concursului de admitere, conform metodologiile proprii aprobate de senat.
 • Cererile de înscriere la Concursul de admitere la studii superioare de licență se completează în limba română.
 • Probele de concurs pentru admiterea la programele de studii cu predare în limba română se vor susține în limba română sau, la solicitarea scrisă a candidatului, în limba maternă a acestuia.
 • Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decât cea din instituția pe care au absolvit-o.
 • Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru care au optat.
 • Candidatul declarat admis la mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în original a actelor de studii la instituția de învățământ respectivă, în termenul de depunere, stabilit de instituție în metodologia proprie de admitere.
 • Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a instituției de învățământ superior și, obligatoriu, se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web proprie. În listele nominale, candidații sunt trecuți în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere.
 • După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis la mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în original a actelor din dosar.
 • Neprezentarea actului de studii, în original, din vina candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în instituția de învățământ superior respectivă.
 • Instituțiile de învățământ superior au obligația să restituie, după afișarea rezultatelor intermediare și finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, necondiționat și fără perceperea unor taxe, actele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin concursul de admitere.
 • Contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun de către candidați, în decurs de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor intermediare sau finale, la instituția de învățământ organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
 • Instituțiile de învățământ superior au obligația încheierii contractelor de studii cu studenții înmatriculați în termen de zece zile lucrătoare după începutul anului de studii.
 • Candidații înmatriculați la studii, care nu se prezintă în instituția de învățământ superior timp de cel mult zece zile de la începutul anului universitar și care nu prezintă, în acest termen, acte de justificare a absenței, sunt exmatriculați. Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculați următorii candidați din lista de admitere.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de concurs

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere, dosarul de concurs,care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională, instituția de învățământ poate organiza un examen medical suplimentar;
 • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
 • 4 fotografii 3×4 cm;
 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi;
 • extrasul din Carnetul de muncă (dacă este cazul);
 • recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 • copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
 • bonul de înscriere.

*În funcție de universitate și specialitate pot fi unele modificări în lista documentelor necesare.

Cota de 15 la sută, ce înseamnă și cine poate beneficia de aceasta

În fiecare universitate se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

 • orfani și acei rămași fără ocrotire părintească;
 • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 • cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
 • ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; e) din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;
 • absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localitățile de est ale Republicii Moldova;
 • din familiile de romi;
 • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.
 • Înscrierea la cota stabilită se efectuează la solicitarea candidaților. Candidații din categoriile enumerate pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.
 • La înmatriculare la cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanțare bugetară, se va acorda prioritate candidaților orfani și celor rămași fără ocrotire părintească, precum și candidaților cu grad de dizabilitate sever sau accentuat.
 • Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați înscriși la cota respectivă, fără diferențiere pe categorii.

Astăzi, 26 iunie, au fost prezentate rezultatele examenului de Bacalaureat. Astfel, în acest an, 11 tineri au obținut 10 pe linie la examenul de BAC. Potrivit rezultatelor preliminare ale sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat, rata de promovare a absolvenților din licee a fost de 87,41%, cu circa 4 puncte procentuale mai mare decât anul trecut, la aceeași etapă. Respectiv, din 10 583 de liceeni, doar 1 332 de elevi nu au promovat examenul de BAC.

Ministerul Educației, în fiecare an, stabilește un regulament, unde sunt prezentate toate detaliile despre organizarea admiterii la ciclul de licență. Conform regulamentului, instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică metodologiile proprii de organizare a admiterii la programele de studii oferite, în conformitate cu misiunea proprie, strategia instituțională și cu cerințele pieței forței de muncă.

Totuși, există reguli și norme valabile pentru toate instituțiile, fie că sunt de stat, fie că sunt private. Astfel, fiecare instituție superioară de învățământ trebuie să anunțe despre următoarele momente: calendarul admiterii, metodologia proprie de admitere, repartizarea locurilor bugetare și cu taxă pe domenii, condițiile și actele necesare pentru înscriere la concurs, modalitatea de desfășurare a probelor de concurs, facilitățile sau condițiile speciale, taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii și taxele de studii.