Colegiul Cooperatist din Moldova

Fondat – 1944, reorganizat – 1991, acreditat – 2001, reacreditat prin hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei al RM nr.456 din 29.03.2007, licenţa AMII nr.020216 din 23.02.2006

Colegiul oferă instruire în următoarele specialităţi:

Specialitatea 41110 CONTABILITATE

Calificarea obţinută: Contabil

Companiile, întreprinderile, instituțiile, societățile de orice fel și mărime, persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „conturi” și situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică – iar aceasta este contabilitatea.

Importanța contabilității în economia modernă este evidentă. Așa se face că organisme tot mai simandicoase din Uniunea Europeană și de pretutindeni se ocupă de organizarea și funcționarea contabilității ca o componentă fundamentală a afacerilor.

Absolvenții pot activa în întreprinderi, instituţii publice, departamente ale economiei naţionale în calitate de contabil sau economist.

Absolvenții sunt pregătiți pentru efectuarea activităţilor contabile, financiare, de analiză economică, managerială în diverse ramuri ale economiei naţionale şi realizarea principiilor, metodelor de organizare a contabilităţii, controlului în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

Absolventul cunoaște:

 • legislaţia economică, contabilă, fiscală, actele normativ-instructive ale Guvernului RM, ministerelor, departamentelor de resort;
 • standardele Naţionale de contabilitate, planul de conturi, Standardele Naţionale de audit, instrucţiuni şi regulamente privind organizarea contabilităţii şi fiscalităţii;
 • contabilitatea financiară, de gestiune şi particularităţile acestora în diferite domenii de activitate economică.

Specialitatea 41630 MERCEOLOGIE

Calificarea obţinută: tehnician merceolog

Merceologia are ca obiect de studiu proprietățile mărfurilor care le conferă acestora utilitate și respectiv calitate, în corelație cu cerințele consumatorilor, în condiții de eficiență economică.

Diversitatea produselor și serviciilor existente la un moment dat pe piață este determinată de varietatea deosebită a nevoilor, Merceologiei revenindu-i astfel rolul de a studia gradul de acoperire și satisfacere a nevoilor prin intermediul calității și sortimentelor de mărfuri.

Absolvenții obțin cunoștințe profunde cu privire la activitatea în întreprinderile comerciale, activitatea de expertiză a produselor alimentare şi mărfurilor nealimentare, activitate de prestare a consultaţiilor asupra proprietăţilor consumiste a mărfurilor, activitatea de protejare a drepturilor consumatorilor.

Absolvenții pot activa în calitate de merceolog la întreprinderile de comerţ, administrator al sălii de comerţ, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier.

Specialitatea 41620 COMERŢ

Calificarea obţinută: Agent comercial

Comerţul este un sector de activitate precisă, cu un grad de complexitate ridicat, structurat pe domenii interioare multiple, în cadrul cărora roluri importante revin distribuţiei cu amănuntul, depozitării mărfurilor şi aprovizionării cu ridicata, precum şi activităţilor de import-export. Într-o asemenea accepţiune, comerţul reprezintă una dintre cele mai importante laturi ale economiei moderne, devenind elementul principal al economiei de piaţă, indiferent de forma acesteia.

Calificativul obținut: agent commercial

Absolvenții primesc calificarea de agent commercial, poate să activeze în calitate de merchandiser, agent comercial, agent de distribuție, supervisor, key account-manager, administrator al sălii de comerţ, gestionar de depozit, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier, expeditor.

Absolvenții posedă aptitudini de organizare a proceselor tehnologice comerciale în cadrul unităţilor de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; utilizare a utilajului şi mobilierului comercial modern; dirijare a fluxurilor de mărfuri, implementare a formelor şi metodelor moderne de comercializare a mărfurilor, prestare a serviciilor comerciale, verificare a calităţii mărfurilor în procesul comercializării; protejare a drepturilor consumatorilor; implementare a tehnologiilor ecologice.

Specialitatea 72120 TEHNOLOGIA ALIMENTAȚIEI PUBLICE

Calificarea obţinută: tehnolog în alimentația publică

Alimentația publică reprezintă activitatea economică care constă în producerea unei game variate de preparate culinare, produse de cofetărie patiserie și băuturi, care se oferă consumatorilor împreună cu alte mărfuri alimentare.

Acestea sunt consumate în diferite tipuri de unități special amenajate, care oferă posibilități de agrement.

Calificarea obţinută: tehnolog alimentație publică.

Absolvenții pot să activeze în aşa funcţii cum sunt cele de tehnician-tehnolog; şef de producere în unităţile alimentaţiei publice; şef de secţie în secţiile de cofetărie – patiserie, bucătar-șef, şef de sală, bucătar-ospătar, barmen, laborant.

Absolvenții posedă cunoştinţe teoretice profunde şi capacităţi practice pentru organizarea şi conducerea activităţii de producţie în unităţile alimentaţiei publice, asigurarea pregătirii a preparatelor şi semipreparatelor de bucătărie prevăzute de sortimentul unităţii, organizarea deservirii consumatorilor, asigurarea nivelului calitativ al preparatelor, implementarea unor sortimente noi de preparate cu caracter special şi local în funcţie de specificul unităţii.

Media de concursMedia de concurs

 • Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.
 • Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire  (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP +0,4 MNEA

 • La profilul Tehnologii se stabilesc următoarele discipline: Limba de instruire, Biologia, Chimia, Matematica.
 • • La celelalte profiluri: Limba de instruire, Limba străină, Matematica, Fizica.
  Media de concurs pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt din raioanele de Est ale republicii şi or. Bender, care nu au studiat după programele de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei, înmatricularea se va efectua în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media generală a notelor din actul de studii (MGNAS) și media notelor la disciplinele de profil:

MC = 0,6 MGNAS (media generală a certificatului de studii) + 0,4  MNDP (media notelor anuale la disciplinele de profil).

Actele necesareActele necesare

 1. Actul de studii în original;
 2. 3 copii a buletinului de identitate sau certificatul de naștere;
 3. 1 copie a buletinului de identitate a unui părinte sau tutore;
 4. Certificatul medical tip (nr. 086-U), eliberat în anul admiterii;
 5. 6 fotografii 3×4 cm.

Facilități

 • Acordarea reducerii de 5% membrilor asociați al cooperației cooperaţiei de consum (inclusiv copiilor acestora);
 • Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii;
 • Scutirea parțială sau totală de achitarea taxei de studii a elevilor care susțin sesiunea pe note note de „10”;
 • Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste.

Adresa:

mun.Chişinău, bd.I.Gagarin 6.
Relaţii la telefoanele:  022.815.633, 022.815.643, 022.815.644
telefon/fax: 022.270.500.
http://ccm1944.md/

Deplasarea cu troleibuzele: 4, 5, 8, 17, 20, 28 autobuzul 3, 19, 122  şi maxi-taxi 112, 119, 165, 166, 173, 174, 184.

Colegiul dispune de cămin, complex sportiv, cantină, laboratoare specializate.

Adresa:

mun.Chişinău, bd.I.Gagarin 6.
Relaţii la telefoanele: 022.815.633, 022.815.643, 022.815.644
telefon/fax: 022.270.500.
http://ccm1944.md