Colegiul Ministerului Educației a aprobat o serie  de modificări la unele Metodologii și Regulamente.

Potrivit proiectului  Metodologiei de admitere a elevilor în învățămîntul liceal, concursul de admitere se va desfășura (după 3 zile calendaristice de la finalizarea sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului) în două etape (I etapă – 15 zile calendaristice, II-a etapă – 7 zile calendaristice), etapa a II-a fiind  organizată doar în instituțiile de învățământ care au locuri vacante, conform planului de admitere. Totodată, anual, prin ordinul ministrului, va fi stabilit calendarul admiterii în învățămîntul liceal, fapt ce va  asigura eficiența proiectării activității manageriale pe dimensiunea învățământului liceal la nivel de instituție și unitate administrativ – teritorială.

De asemenea, au fost efectuate o serie de modificări ale Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățămînt primar și secundar. Regulamentul stabilește modul de evaluare și notare a rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar. Elementele de noutate țin de următoarele aspecte: trecerea la o abordarea unică de calculare a notelor medii semestriale și anuale în învățămîntul gimnazial și liceal, această prevedere asigurând  unitatea  abordării  la nivel de sistem educațional (în învățămîntul gimnazial, liceal, în toate ciclurile învățămîntului profesional tehnic, școală profesională, colegii și în ciclurile învățămîntului superior). Modalitatea de calcul propusă exclude partea de subiectivism, care poate fi prezentă în activitatea de evaluare realizată de cadrul didactic (valabilă pînă în prezent prin aplicarea principiul de rotunjire a notelor medii semestriale calculelor notei medii);  revizuirea modalității de calculare a mediei generale (anuale/semestriale) a elevului  prin introducerea calcului mediei aritmetice a notelor semestriale/ anuale obținute la disciplinele de studiu obligatorii și opționale din Planul – cadru de învățământ. Această schimbare vine în contextul prevederilor Codului Educației (art.40, pct.7),  prin care urmează să fie mărită ponderea disciplinelor opționale, precum și în vederea asigurării evaluării elevului pentru rezultatele învățării la disciplinele opționale, care odată alese devin obligatorii.

Un alt element de noutate se referă la evaluarea tezelor semestriale din ciclul liceal. Până în prezent evaluarea la teză o făcea cadrul didactic la disciplină. Regulamentul propune evaluarea tezelor, în ziua susținerii, de către profesorii la disciplina de studiu din cadrul comisiei metodice, în conformitate cu baremele de corectare elaborate și aprobate.

Totodată, la propunerea Consiliului Național al Elevilor, vor fi eliberați de la  tezele din cadrul sesiunii de vară elevii din clasele X-XI, deținători ai diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane la disciplinele școlare, organizate de către Ministerul Educației, în anul curent de studii, cu acordarea notei de ”10” (zece) din oficiu. 

O serie de modificări au fost efectuate și la conținutul formularelor noilor tipuri dediplome în învățămîntul superior. Crearea Spațiului Unic European al Învățămîntului Superior, obiectiv al Procesului Bologna, presupune reformarea învățămîntului superior național în vederea compatibilizării acestuia cu cel european.

Formularele noilor tipuri de diplome sînt elaborate în conformitate cu prevederile art. 17, 89, 90, 91 și 121 ale Codului Educației, cu recomandările Comisiei Europene și oferă o informație standardizată cu privire la tipul și nivelul calificării, a programului de studii absolvit de către titularul diplomei, a titlului obținut de acesta, precum și media generală a rezultatelor obținute pe parcursul studiilor.

Pentru a asigura transparența sistemului de formare universitară din R. Moldova și pentru a facilita comparabilitatea internațională a titlurilor și diplomelor, care pot fi obținute în învățământul superior din R. Moldova, actele de studii se redactează bilingv, în limba română și în limba engleză, oferind o serie de avantaje atât pentru studenți cât și pentru instituțiile de învățământ superior : o calificare clară, inclusiv și pentru cei din străinătate (diploma redactată bilingv); oferă o informație exactă privind programul de formare realizat, titlul obținut, nota medie a  rezultatelor obținute pe durata studiilor; oferă accesul la oportunități de lucru sau studiu în țară și în străinătate, cadru european comun al actelor de studii, transparent; crește vizibilitatea instituției la nivel european.

Formularele noilor tipuri de diplome propuse pentru aprobare, sînt o variantă actualizată a diplomelor eliberate în învățământul superior la finalizarea programelor de studii de licență, de master și de studii integrate, elaborate conform prevederilor Codului Educației și a recomandărilor Comisiei Europene.  

Precizăm că proiectele elaborate au fost revizuite în conformitate cu prevederile Codului Educației nr.152 din 17 iulie 2014.