Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), desfăşoară în perioada 16 – 20 maicursul cu genericulDezvoltare regională, destinat personalului cu funcţii de conducere / execuţie din cadrulautorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II.

Scopul cursului constă în actualizarea cunoştinţelor participanţilor cu procesul de dezvoltare regională prin prisma valorilor și standardelor Uniunii Europene în acest domeniu, ţinând contde mecanismele eficiente de dezvoltare regională și instrumentele de implicare a actorilorsociali în procesul de dezvoltare regională în teritoriu. Totodată, participanţii, pe parcursulactivităţilor de instruire, schimbului de experienţă privind modelul actual de dezvoltareregională integrată, urmează să-şi formeze o atitudine constructivă faţă de procesul deimplementare, monitorizare şi evaluare a politicii de dezvoltare regională din RepublicaMoldova.

Tot în această săptămînă, în cadrul Academiei, a început cursul de dezvoltare profesionalăIntegrarea profesională în funcţia publică”, destinat funcţionarilor publici debutanţi dincadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Cursul respectiv se desfăşoară la comanda de stat, stabilită Academiei prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 850 din 09 decembrie 2015. Durata cursului este de zece zile şi are drept scop dezvoltarea competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici debutanţi necesare pentru îndeplinirea funcţiei publice.

În vederea atingerii acestui obiectiv, participanţii vor fi familiarizaţi cu: teoria şi practica organizării şi funcţionării administraţiei publice; prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcţionarului public; prestarea serviciilor publice; procesarea informaţiei; elaborarea notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor etc.; soluţionarea petiţiilor; implementarea principiilor şi normelor de conduită; guvernarea electronică.