Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova, continuă să dezvolte un model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice în Moldova prin implicarea studenţilor de la facultăţiile de drept.

În acest sens, este anunţat concursul de selectare a 20 de studenţi/masteranzi ai Facultăţilor de drept din cadrul universităţilor acreditate din mun. Chişinău, Bălţi, Comrat şi Cahul. Studenţii vor avea posibilităţi unice de a-şi încerca abilităţile în oferirea consultaţiilor şi informaţiilor juridice persoanelor/beneficiarilor clinicilor juridice din cadrul universităților, precum și implicarea în desfășurarea unor lecții publice de informare privind respectarea drepturilor omului.

Persoanele selectate vor avea posibilitatea de a participa gratis la 3 ateliere de instruire:

  1. atelier de instruire privind acordarea asistenţei juridice primare, organizat de către IRP cu suportul Misiunii OSCE în Moldova, ce va fi desfășurat în luna iunie 2017, la Vadul lui Vodă (la finele seminarului vor fi înmânate certificate de participare)
  2. ateliere de instruire privind abilitarea juridică prin desfășurarea lecțiilor publice în comunitate, organizat de către IRP cu suportul Misiunii OSCE în Moldova, ce vor fi desfășurate în lunile iunie – iulie 2017, la Vadul lui Vodă (la finele seminarului vor fi înmânate certificate de participare).

În perioada iulie – octombrie/noiembrie 2017, studenţii vor fi implicaţi în participarea/oferirea asistenţei juridice primare/informaţiilor juridice populației. Studenţii vor presta servicii juridice primare/informaţii juridice în cadrul universităților în care activează din regiunile Chişinău, Bălţi, Comrat, Cahul, sau/și în cadrul unor organizații obștești, sau/și localitățile de unde provin, cel puţin o dată pe săptămână (timp de 2-4 ore).
La finele stagiilor de practică, studenţii vor fi certificaţi cu diplome.

De asemenea, în perioada iulie – octombrie 2017, studenţii vor desfășura, în colaborarea cu parajuriștii/primăriile, 20 de lecții publice privind respectarea drepturilor omului în minim 10 localități din Moldova.

Cerinţe pentru candidaţi:

  • Este student sau masterand la facultatea de drept;
  • Este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii (ciclu licență);
  • Cunoaşte Limba română (şi Limba rusă pentru UTA Găgăuzia)

Dosarul de participare al candidatului, va conține:

  • Curriculum Vitae;
  • Copia carnetului de note (scanat) sau echivalentul;
  • Scrisoare de motivare a candidatului (până la 300 de cuvinte). Cu indicarea regiunii/universității unde ar dori să acorde asistența juridică;
  • Dovezi ale activității curriculare și extra-curriculare (va constitui un avantaj) – diplome, certificate, mențiuni și alte acte care confirmă participarea candidatului la diverse concursuri, instruiri, olimpiade, conferințe științifice și alte evenimente ce au tangență cu jurisprudența și drepturile omului. De asemenea, pot fi prezentate publicații, articole, lucrări științifice  al căror autor/coautor este candidatul;
  • Alte acte pe care candidatul le consideră relevante pentru concurs.

Concursul se desfășoară în două etape: examinarea dosarelor și intervievarea candidaților. La prima etapă Comisia verifică deplinătatea și corectitudinea formării dosarului și respectarea cerințelor înaintate pentru fiecare candidat în parte. După examinarea dosarelor depuse, Comisia va invita candidaţii preselectați la interviu, anunțând despre data, locul şi ora desfăşurării interviului candidaţii preselectaţi.

Studenţi/masteranzii originari din regiunea Stîngă a Nistrului care îşi desfăşoară studiile la una din Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor acreditate din mun.Chişinău, Bălţi, Comrat şi Cahul, sunt încurajaţi să aplice la concurs.

Persoanele interesate pot expedia dosarele complete (în format rar, arhivat) la adresa de e-mail: tender@irp.md până la data de 22 mai 2017, ora 15.00, cu menţiunea ”Concurs Studenţi” sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Persoanele aplicante vor fi anunţate despre rezultatul concursului până la data de 29 mai 2017.

Pentru informații suplimentare:
Panico Ceslav, tel: 069 630 690, e-mail: cpanico@irp.md

Acestă activitate are loc în cadrul proiectului „Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară. Ediția a 4-a”, realizat cu suportul financiar a Misiunei OSCE în Moldova.