Începând cu anul 2015, Familia Regală a României acordă anual două burse, unui student și unei studente de la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei – Bursele “Regele Ferdinand I” și “Regina Maria”Cuantumul bursei este de 1 000 euro și se acordă timp de 10 luni.

În anul 2018, selecția candidaților se va desfășura în perioada 1-20 februarie, în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul privind bursele de merit din cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei.

ELIGIBILITATEstudenți, masteranzi, doctoranzi UnAȘM, cu excepția anilor terminali. Nu sunt eligibili pentru acordarea Burselor Regale studenții care au beneficiat/ beneficiază în anul dat de studii de alte burse (excepție bursa de studii oferită de la bugetul de stat) și studenții implicați în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, care include şi bursă.

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Promovarea imaginii UnAȘM, a cercetării și a Familie Regale a RomânieiRaportarea și prezentarea semestrială a activităților realizate. La încheierea perioadei bursei, beneficiarul întocmește un raport de activitate, alte cerințe specifice:

  • activități de organizare a diferitor proiecte de management universitar;
  • organizarea conferințelor științifice, ateliere de instruire, seminare informative;
  • implicarea activă în evenimentele de promovare a UnAȘM;
  • activități de voluntariat cu caracter civic, de interes comunitar, social, ca reprezentant al Universității.

DOSARUL DE CONCURS se va depune până la 20 februarie 2018, ora 1700 la Secția Internaționalizare și Comunicare (biroul 27/1) și va include:

  • cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
  • proiectul activităților preconizate pentru perioada de acordare a bursei;
  • scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultății/școlii doctorale;
  • adeverință privind reușita academică, cu condiția realizării integrale, în termenele stabilite, a planului de învățământ pentru un semestru/an de studii;
  • curriculum vitae (Europass).

Comisia de concurs a burselor de merit din cadrul UnAȘM va face publică lista beneficiarilor de burse până la data de 1 martie 2018. Rezultatele pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Contestațiile se soluționează în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru acordarea burselor.

Pentru mai multe detalii puteți să contactaţi Secţia Internaţionalizare şi Comunicare  

Tel: 22 73 74 38;  E-mail: rodica.martea@gmail.com