METODOLOGIA
de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat și particular acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul școlar 2017-2018

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.

(1) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

ART. 2

 1. Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar de stat din România, se realizează astfel:
  • a) pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru înscrierea în învățământul preuniversitar de stat, ciclul liceal și învățământ profesional. Elevii care doresc să-și continue studiile în învățământul profesional, vor trebui să opteze pentru bursa al cărui cuantum este mai mare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  • b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, se acordă pentru înscrierea în învățământul preuniversitar de stat, ciclurile primar, gimnazial şi liceal.
  • c) Studiile cu finanțare din partea statului român se desfășoară exclusiv în limba română.
  • d) Admiterea la studii pe locurile fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă se realizează de o comisie mixtă Ministerul Educației Naționale (MEN)– Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP)- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) . Membrii MEN vor fi numiţi prin ordin de ministru al educaţiei naţionale.
 2. Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar particular acreditat și autorizat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, se realizează, conform prevederilor prezentei metodologii, pe locuri de studii cu plata taxei în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.

ART. 3

 1. (1) Pot accede în unitățile de învățământ preuniversitar din România, candidații români de pretutindeni, care:
  1. au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate;
  2. fac dovada originii etnice române, potrivit art. 1;
  3. prezintă acte de studii emise de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență.
 2. Accesul în învățământul preuniversitar la profilurile artistic şi sportiv este condiționat de promovarea probelor de aptitudini; la profilul teologic de prezentarea recomandării în scris a ierarhilor sau a acordului conducătorilor locali de culte; la clasele bilingve, de promovarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, susținute de candidați la liceele din România, la care au fost repartizați. Aceste probe se desfășoară în perioada imediat următoare admiterii. Evaluarea probelor de aptitudini a cunoștințelor de limbă modernă se realizează conform prevederilor legale în vigoare. Elevii respinși la probele de aptitudini/verificare a cunoștințelor de limbă modernă vor fi reorientați spre alte profiluri de către inspectoratele școlare județene/ISMB.
 3. Pentru învățarea limbii române, candidaţii înscrişi la studii preuniversitare pot urma „Cursul de iniţiere în limba română” la una dintre unităţile de învăţământ, desemnate de către inspectoratele şcolare judeţene/ISMB în acest scop, în aceleași condiții financiare în care au fost admiși.

ART. 4

Românii de pretutindeni care doresc să studieze în învățământul preuniversitar particular acreditat și autorizat din România, o pot face în aceleași condiții ca și cetățenii români, cu acordul unității de învățământ particulare/postliceale acreditate sau autorizate, înscrise în Registrul ARACIP,

ART. 5

(1) Românii de pretutindeni au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) În cazul încălcării prevederilor menţionate la alin. 1, la propunerea unităţilor de învăţământ preuniversitar, M.E.N. poate retrage finanţarea locului fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru persoana în cauză.

Vedeti detalii

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat și particular acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul școlar 2017-2018

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat și particular acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul universitar 2017-2018