Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2015, care este organizat cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM.

Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţămînt superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 50 de burse a cîte 5000 lei, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrînd performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.

BC “Moldova Agroindbank” SA în calitate de partener a programului încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi pentru studii profunde, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

 1. să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;
 2. să posede cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:
  • tineri ce provin din familii cu venituri modeste, în care venitul net lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1100 MDL;
  • tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
  • tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
  • tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
  • tineri cu dizabilităţi.
 3. să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare autorizate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
 4. sau, să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a proiectului (2014–2015), care pot candida pentru reînnoirea bursei;
 5. să facă dovada unei reuşite academice bune:
  pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
  pentru studenţii bursieri, promovaţi în anul II, media notelor pentru primul an universitar să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.
 6. să demonstreze participarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

Atenţie!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Academia Militară “Alexandru ce Bun”), cei care beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii!

Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice*. *Tinerii de etnie romă sunt eligibili pentru un program de burse similar finanţat de către Fondul pentru Educaţia Romilor.

Data limită de prezentare a dosarelor este 23 decembrie 2015, ora 17:00.

Procedura de evaluare şi selecţie:
Sunt consideraţi eligibili aplicanţii, care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program şi au prezentat dosarul de aplicare complet, respectînd termenul limită. Decizia finală este luată de către Consiliul de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară la sediul Centrului de Informaţii Universitare din or. Chişinău, str. Puşkin 16, MD 2012, tel/fax: (022) 221167, 221172, 068220072, eac@eac.md, www.eac.md.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

http://omniapres.md/numarul-femeilor-miliardare-a-crescut-de-sapte-ori/