Senatul Academiei de Administrare Publică a aprobat, în cadrul ședinței din 7 martie curent, planul de activitate al instituției pentru anul 2017.

Președintele Senatului, rectorul Academiei de Administrare Publică (AAP), Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, care a prezentat informația respectivă, a specificat, că o serie de activități din anul curent se vor desfășura sub semnul pregătirilor către jubileul de 25 de ani ai AAP, ce va fi marcat la 21 mai 2018. Rectorul Academiei a precizat că planul de activitate pentru acest an are un nou format și este orientat spre îmbunătățirea calității de instruire la toate nivelurile, precum și a activității de cercetare. Planul include în total 75 de activități.

Ion DULSCHI, Director Departament studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, a prezentat o informație referitor la totalurile semestrului I al anului de studii 2016-2017 și sarcinile pentru semestrul II. Raportorul a menționat, că la procesul de instruire au participat 57 cadre didactice, inclusiv 6 doctori habilitați, profesori universitari, 3 doctori habilitați, conferențiari universitari, 2 doctori, profesori universitari, 27 doctori, conferențiari universitari, alți 19 doctori și lectori universitari. Nivelul de realizare a orelor planificate a constituit 95,9 la sută, iar nivelul reușitei studenților ciclului II, studii superioare de master – 86 procente.

Un alt subiect al ședinței s-a referit la totalurile organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională a personalului în anul 2016 și direcțiile de activitate în anul curent, raport prezentat de Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională. Pe parcursul anului trecut la cursurile de dezvoltare profesională au fost instruiți 3541 de funcționari publici, inclusiv 1144 prin comanda de stat, 1184 cu participarea partenerilor de dezvoltare și 1213 la solicitarea autorităților publice.

Senatul a audiat și un raport despre activitatea științifică la Academie în anul 2016, raportor Silvia DULSCHI, șef Direcție știință și doctorat, doctor, conferențiar universitar. S-a precizat, că pe parcursul anului trecut rezultatele cercetărilor efectuate de profesorii Academiei au fost valorificate în 174 de lucrări științifice și metodico-didactice. Activitatea de cercetare științifică și inovațională s-a axat pe realizarea a 2 proiecte internaționale și 2 proiecte naționale.

Membrii Senatului au luat cunoștință și de o informație despre rezultatele inventarierii patrimoniului Academiei pentru anul 2016.