Proiectul VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI, desfăşurat în perioada 26 martie – 12 mai 2009, face parte din seria de activităţi ale companiei MOLDCELL care promovează businessul social responsabil şi îşi propune susţinerea tinerei generaţii, considerand-o ca fiind cea mai bună investiţie în viitorul de succes al Moldovei.


Programul este realizat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, cu participarea nemijlocită a rectorului, dl Grigore Belostecinic. VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI este un proiect de lungă durată care oferă studenţilor posibilitatea de a participa la ciclurile de workshop-uri conduse de specialiştii MOLDCELL. În cadrul workshop-urilor ce au avut loc la ASEM, studenţii au avut oportunitatea să ia cunoştinţă cu noile standarde ale mediului de afaceri modern, cu aşteptările şi exigenţele înaintate de angajatorii pieţei locale de muncă, toate prezentate de către profesioniştii companiei MOLDCELL.

Pe durata acestui proiect, reprezentaţi ai companiei Moldcell din toate departamentele ţin prelegeri, prezentări la diverse teme printre care se numără: dezvoltarea carierei profesionale a tânărului absolvent, un angajat motivat – un client motivat, marketing – ciclul de viaţă a unui produs, controlul intern al companiei, codul de etică şi conduită, transformarea unui conflict în tactici eficiente de vânzare, managementul proiectului – element de bază în activitatea Moldcell.

Proiectul s-a bucurat din start de un interes sporit din partea studentilor care aveau posibilitatea de a frecventa orele gratuit si fără înscriere prealabilă. La cele 6 cursuri am atins o rată de participare egală cu circa 180 de studenţi, a 5-a parte dintre ei fiind participanţi activi si permanenţi ai cursurilor derulate de Moldcell. ASEM se bucură de tineri talentaţi, moderni, sociabili şi deschişi pentru noi experienţe lucru demonstrat chiar din primele ore Moldcell.

“Ţara noastră are un bogat potenţial intelectual în care MOLDCELL consideră că este important să se investească. Prin transferul de cunoştinţe atât teoretice, cât şi practice acest proiect va contribui la pregatirea noii generaţii de profesionişti din Moldova pentru angajarea lor în câmpul de muncă” a declarat directorul general MOLDCELL, Chiril Gaburici la evenimentul de lansare a proiectului.

Sperăm să ne bucurăm de acelaşi succes şi în anul viitor atunci când Moldcell va lansa următorul ciclu de cursuri pentru studenţi, pentru că ne dorim descoperirea a unui număr şi mai mare de tineri curioşi şi dornici de a se perfecţiona.  

Viitorul tău începe astăzi – закрытие проекта

Проект VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI, проходивший в период 26 марта – 12 мая 2009, является частью цикла действий компании MOLDCELL по продвижению социально-ответственного бизнеса и нацелен на поддержание молодого поколения, считая её лучшим вложением для наилучшего будущего Молдовы.

Программа реализована в партнерстве с Экономической Академией Молдовы, при непосредственном участии ректора, г-на Григоре Белостечникa. VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI – это проект, который дает возможность студентам участвовать в серии семинаров, проведённых специалистами MOLDCELL. В рамках данных семинаров, которые проводились в ASEM, студенты получили возможность познакомиться с новыми стандартами современной бизнес среды, с ожиданиями и требованиями работодателей местного рынка, всё это представлено профессионалами компании MOLDCELL.

На протяжении всего проекта, представители компании MOLDCELL из разных департаментов читали лекции, делали презентации на разные темы, такие как: карьерный рост молодого выпускника, мотивированный работник – мотивированный клиент, маркетинг – жизненный цикл продукта, внутренний контроль компании, кодекс норм поведения, преобразование конфликта в успешные техники продажи, менеджмент проекта – базовый элемент в работе MOLDCELL.

Проект изначально получил высокий уровень интереса со стороны студентов, ведь участие в семинарах была абсолютно бесплатно и не требовала предварительной записи. В 6-и проведённых курсах приняли участие 180 студентов, 5-ая часть которых, была постоянно активной и посещала все курсы MOLDCELL. Таким образом, мы убедились, что в ASEM-е очень много талантливых, современных, общительных и открытых для новых экспериментов молодых людей.

“Наша страна имеет очень богатый интеллектуальный потенциал, в который компания MOLDCELL готова инвестировать ещё долгое время. Посредством передачи теоретических, но и практических знаний, этот проект обязательно поможет молодому поколению молдавских специалистов в процессе нахождения работы”, заявил генеральный директор MOLDCELL, Кирилл Габурич, на официальном открытии проекта.

Мы надеемся, что и в следующем году нас ждёт такой же успех, когда MOLDCELL запустит следующий цикл курсов для студентов, потому что мы хотим открыть для себя ещё больше молодых, любознательных и готовых к новым открытиям студентов.

Viitorul tău începe astăzi – project closing

VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI project, held between March 16 and May 12, 2009, marks a part of MOLDCELL company activities, which promote social responsible business by supporting the young generation, as it is the best investment into the successful future of Moldova.

The program is realized in partnership with Academy of Economic Studies of Moldova, with a direct participation of Rector, Mr. Grigore Belostecinic. VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI is a long-duration project, which offers the possibility to participate in a cycle of workshops presented by MOLDCELL specialists. Within these workshops, held at AESM, students had the possibility to cognize the new standards of the modern business world, the local employer’s expectations and requirements, all of these presented by MOLDCELL company’s professionals.    

During this project, MOLDCELL representatives from all departments gave lectures, presentations on various subjects, including: professional career development of a fresh graduate, motivated employee – motivated customer, marketing: product lifecycle, internal control of the company, code of ethics and business conduct, how to transform conflict in efficient sales tactics, project management – basic element in Moldcell activity.    

The project was of great interest for students, as it was free and no registration in beforehand was needed. During 6 courses we reached a participation rate of 180 students, the fifth part of them with an active attendance. AESM has a lot of talented, modern, social and opened for new experiences young people, and it was clear at first Moldcell’s lecture.

“Our country has a rich intellectual potential; that is why MOLDCELL considers that it is very important to invest in this potential. By means of theoretical and practical knowledge changing, this project will contribute to the education of young professionals generation in Moldova, in order to facilitate their engagement in labour-market” said MOLDCELL General Manager, Chiril Gaburici on the project launch.

We hope we will have the same successful results next year, when MOLDCELL will launch the next sessions within the project, because we really want to discover more and more young, curious and perfectionist people.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *